Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. , nr [...] w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Wiesław Morys po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia R. O. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 6 września 2017 r., sygn. akt II SA/Lu 633/15 o odrzuceniu zażalenia na pismo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ze skargi R. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] lipca 2015 r., nr [...] w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych postanawia: oddalić zażalenie. 3

Inne orzeczenia o symbolu:
6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowanie do domu pomocy społecznej
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Zaskarżonym postanowieniem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odrzucił zażalenie R.O. na sprecyzowane w sentencji pismo.

Jak wskazał w jego uzasadnieniu wyrokiem z dnia 28 kwietnia 2016 r., Sąd ten uchylił zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta L. z dnia [...] maja 2015 r. nr [...]. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 7 marca 2017 r., sygn. akt I OSK 2580/16, oddalił skargę kasacyjną organu administracji od powyższego wyroku. Następnie R. O. w pismach z dnia 29 maja 2017 r. i 30 maja 2017 r., skierowanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, opisała swoją sytuację zdrowotną, zwróciła uwagę, że Sąd przyjął częściowo wadliwe ustalenia dotyczące przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, a także wniosła o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zapadłego w niniejszej sprawie. W odpowiedzi na powyższe, pismem z dnia 14 czerwca 2017 r. poinformowano skarżącą, na jakim etapie postępowania jest sprawa, wskazując przede wszystkim, że będzie ona dalej prowadzona przez Prezydenta Miasta L.

W dniu 30 czerwca 2017 r. skarżąca wniosła zażalenie m.in. na ww. pismo, które zostało odrzucone wskazanym na wstępie postanowieniem, na podstawie art. art. 178 w zw. z art. 197 § 2 i w zw. z art. 198 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) - dalej: P.p.s.a., bowiem - jak podał Sąd meriti - na pismo o charakterze informacyjnym skierowane do strony nie przysługuje zażalenie.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniosła R. O., postulując jego uchylenie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd pierwszej instancji prawidłowo odrzucił wniesione zażalenie, gdyż na pisma sądu administracyjnego o charakterze informacyjnym zażalenie nie przysługuje. Stosownie bowiem do art. 194 § 1 P.p.s.a., zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego służy na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia, których przedmiotem jest:

1) przekazanie sprawy innemu sądowi administracyjnemu;

1a) odrzucenie skargi w przypadkach, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 2-4 oraz art. 220 § 3;

1b) umorzenie postępowania;

2) wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, o których mowa w art. 61;

3) (uchylony);

4) odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku;

5) sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa;

5a) odrzucenie wniosku o uzupełnienie wyroku albo odmowa jego uwzględnienia;

6) oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego;

7) odrzucenie skargi kasacyjnej;

8) odrzucenie zażalenia;

9) zwrot kosztów postępowania, jeżeli strona nie wnosi skargi kasacyjnej;

10) ukaranie grzywną.

Na mocy art. 198 P.p.s.a. przepisy dotyczące zażaleń na postanowienia mają odpowiednie zastosowanie do zażalenia na zarządzenie przewodniczącego, jeżeli ustawa przewiduje wniesienie takiego zażalenia.

Ustawa nie przewiduje zażalenia na inne akty, w szczególności na pismo informacyjne sądu wojewódzkiego skierowane do strony. Tym samym takie zażalenie jest niedopuszczalne. Bezsprzecznie pismo z dnia 14 czerwca 2017 r. ma charakter informacyjny. Na pisma o takim charakterze z woli ustawodawcy nie przysługuje żaden środek w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Dlatego w tej materii znajdował zastosowanie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 P.p.s.a. - prawidłowo przyjęty przez Sąd pierwszej instancji za podstawę zaskarżonego postanowienia.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na mocy art. 184 w zw. z art. 197 § 2 P.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

-----------------------

2

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowanie do domu pomocy społecznej
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze