Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w przedmiocie zasiłku celowego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Elżbieta Kremer po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia A. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 30 listopada 2015 r., sygn. akt II SA/Ke 987/15 o odrzuceniu wniosku A.S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia [...] lipca 2015 r., znak: [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: oddalić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

W dniu [...] września 2015 r. A. S. nadała w urzędzie pocztowym skargę skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia [...] lipca 2015 r. w przedmiocie zasiłku celowego. W treści skargi skarżąca zawarła wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia. Podniosła, że nie dotrzymała go nie z własnej winy albowiem SKO nie uwzględniło ponownie 14-dniowego terminu na odbiór przesyłki poleconej i odebrała ją po terminie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zaskarżonym postanowieniem odrzucił wniosek. Sąd wskazał, że wniosek jest spóźniony i podlega odrzuceniu.

Od tego postanowienia skarżąca złożyła zażalenie. Wskazała na argumenty przemawiające za przywróceniem terminu do wniesienia skargi do sądu.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Przede wszystkim wskazać trzeba, że zgodnie z art. 87 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) - dalej: p.p.s.a., pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

Nie ulega wątpliwości, że skarga została wniesiona przez skarżącą po terminie. Należy więc zbadać, czy skarżąca spełniła warunki przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Podstawowym warunkiem jest złożenie wniosku o przywrócenie terminu w okresie siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Jak trafnie zauważył sąd pierwszej instancji, w realiach sprawy należy przyjąć, iż ustanie przyczyny uchybienia terminu nastąpiło wtedy, gdy skarżąca dowiedziała się o uchybieniu terminu - w dniu [...] września 2015 r., tj. w dniu, w którym skarżąca odebrała pismo SKO datowane na [...] sierpnia 2015r., w którym organ ten poinformował ją, że po rozpatrzeniu jej odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Kielce z dnia [...] marca 2015 r., Kolegium decyzją z [...] lipca 2015 r. utrzymało w mocy decyzję organu I instancji, a skierowana do skarżącej przesyłka zawierająca zaskarżoną decyzję nie została podjęta i wróciła do organu. Skarżąca została również poinformowana, że w związku z powyższym termin do wniesienia skargi upłynął w dniu [...] września 2015 r.

W związku z tym siedmiodniowy dniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu, o jakim mowa wyżej, upłynął skarżącej [...] września 2015 r. Tymczasem wniosek o przywrócenie terminu został nadany wraz ze skargą w dniu [...] września 2015 r., a więc niewątpliwie po upływie 7-dniowego terminu. Wobec tego wniosek podlegał odrzuceniu na podstawie art. 88 p.p.s.a.

Jak również trafnie wskazał sąd pierwszej instancji, pomimo nadania skargi w dniu [...] września 2015 r., faktyczną datą jej wniesienia jest dzień [...] września 2015 r. Stosownie do treści art. 53 § 1 i 54 § 1 p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. W przypadku wniesienia skargi bezpośrednio do sądu administracyjnego przyjąć należy, z uwagi na treść art. 54 § 1 p.p.s.a., że o zachowaniu terminu do jej złożenia decyduje data nadania skargi przez sąd na adres właściwego organu administracji publicznej, za pośrednictwem którego winna być ona wniesiona, co w niniejszej sprawie nastąpiło [...] września 2015 r. Skoro zatem skarga nadana bezpośrednio na adres Sądu w dniu [...] września 2015 r. wpłynęła w dniu [...] września 2015 r., a [...] września 2015 r. została przekazana właściwemu organowi to należy stwierdzić, że ta ostatnia data stanowi de facto dzień wniesienia skargi wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu.

Odnosząc się do argumentów zażalenia wskazać trzeba, że NSA nie jest uprawniony do ich rozpoznania, gdyż wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi do sądu został złożony z uchybieniem terminu. Sąd może przejść do merytorycznego badania sprawy tylko wtedy, gdy zachowane są wszelkie wymogi formalne pisma inicjującego tę sprawę. W przypadku skarżącej pismo to (wniosek) obarczone jest wadą formalną w postaci wniesienia go po terminie, a więc sąd nie jest uprawniony do wypowiadania się na temat prawidłowości uznania za skuteczne doręczenia decyzji organu i braku winy skarżącej w tym zakresie.

Mając na uwadze powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 p.p.s.a. w zw. z art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze