Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Borowiec (spr.) po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J.Ż. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2012 r. sygn. akt I SA/Wa 68/11 o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 lipca 2011 r. sygn. akt I SA/Wa 68/11 oddalającego skargę J.Ż. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] listopada 2010 r. nr [...] w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i odrzucić wniosek o przywrócenie terminu.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 12 lipca 2011 r. sygn. akt I SA/Wa 68/11 oddalił skargę J.Ż. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] listopada 2010 r. nr [...] w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości.

W dniu 24 października 2011 r. skarżący złożył do Sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia ww. wyroku wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia. W uzasadnieniu wniosku o przywrócenie terminu podał, że jest osobą schorowaną i w podeszłym wieku. Wskazał, że od maja 2011 r. do lipca 2011 r. przebywał na leczeniu w szpitalu gruźliczym w Rz., co było powodem wystosowania przez niego do Sądu pisma z dnia 21 czerwca 2011 r. informującego, że nie będzie mógł wziąć udziału w rozprawie w dniu 12 lipca 2011 r. W piśmie tym skarżący wniósł również o przesłanie mu odpisu wyroku. Przy czym, było dla niego oczywistym, iż otrzyma wyrok wraz z uzasadnieniem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia

19 stycznia 2012 r. odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 12 lipca 2011 r.

W uzasadnieniu postanowienia odwołując się do treści art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 157, poz. 1270 ze zm. dalej: P.p.s.a.) wyjaśnił, że Sąd może przywrócić, na wniosek strony, uchybiony termin do dokonania czynności w postępowaniu, o ile uchybienie nastąpiło bez winy strony.

Sąd pierwszej instancji wskazał, że z akt sprawy wynika, że do skarżącego zostało wysłane pismo z dnia 20 maja 2011 r. stanowiące zawiadomienie o terminie rozprawy wyznaczonej na dzień 12 lipca 2011 r. W zawiadomieniu, doręczonym skarżącemu w dniu 26 maja 2011 r. wskazano, że uzasadnienie wyroku oddalającego skargę jest doręczane na wniosek strony złożony w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku. Zdaniem Sądu skoro skarżący nie dość dokładnie zapoznał się z pouczeniami zawartymi w zawiadomieniu na rozprawę i był przekonany, iż wnosząc o odpis wyroku otrzyma również jego uzasadnienie, to uchybił terminowi do złożenia ww. wniosku z własnej winy.

Powyższe postanowienie stało się przedmiotem zażalenia J.Ż. do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym wniósł o jego uchylenie. W uzasadnieniu zażalenia powtórzył argumenty przedstawione we wniosku o przywrócenie terminu. Podał, że pismem z dnia 20 maja 2011 r. zwrócił się o przesłanie odpisu wyroku, ale nie napisał, że razem z uzasadnieniem, Wyjaśnił jednak, że jego zamiarem było uzyskanie wyroku wraz z uzasadnieniem.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 87 § 1 P.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Z kolei, zgodnie z art. 88 powołanej ustawy - spóźniony lub za mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym. Oznacza to, że Sąd oceniając złożony wniosek o przywrócenie terminu sprawdza w pierwszej kolejności, czy spełnia on wymogi formalne m.in. to, czy został złożony w siedmiodniowym terminie, o którym w art. 87 § 1 tej ustawy.

W rozpoznawanej sprawie Sąd pierwszej instancji przyjął, że złożony w tej sprawie wniosek o przywrócenie terminu podlegał merytorycznej ocenie tj. że został on złożony w ustawowym terminie. Stanowisko to nie jest prawidłowe.

Z treści złożonego w tej sprawie wniosku wynika, iż przyczyną uchybienia terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 12 lipca 2011 r. był pobyt skarżącego w szpitalu w okresie od maja 2011 r. do lipca 2011 r. Oznacza to, że najpóźniej w dniu 1 sierpnia 2011 r. wskazana przez niego przyczyna uchybienia terminu ustąpiła. W tej sytuacji siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu o sporządzenie uzasadnienia wyroku upływał zatem w dniu 8 sierpnia 2011 r. W konsekwencji skoro złożony w tej sprawie wniosek o przywrócenie terminu wniesiono dopiero w dniu 24 października 2011 r., to wniosek ten jest spóźniony i na podstawie art. 88 P.p.s.a. podlega odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 188 w zw. z art. 88 i art. 193 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.

Strona 1/1