Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO sygn. akt [...] w przedmiocie opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Maciej Dybowski po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia H. N. i K. N. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 11 grudnia 2013 r., sygn. akt III SA/Kr 1094/13 o oddaleniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi H. N. i K. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] 2013 r. sygn. akt [...] w przedmiocie opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej postanawia oddalić zażalenie

Uzasadnienie strona 1/2

Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2013 r. sygn. akt III SA/Kr 1094/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił wniosek H. N. i K. N. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] 2013 r. sygn. akt [...] w przedmiocie opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej.

W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że H. N. i K. N. (dalej skarżący) w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] (dalej Kolegium) z dnia [...] 2013 r. sygn. akt [...] (dalej decyzja z [...] 2013 r.) w przedmiocie opłaty za pobyt ich córki [A. N.] w rodzinie zastępczej, zawarli wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Jako uzasadnienie wniosku - sprecyzowane w piśmie z 22 listopada 2013 r. - podali, że nie zostali poinformowani przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, że będą musieli ponieść opłatę za pobyt córki w rodzinie zastępczej w sytuacji, gdy płacą na nią alimenty. Podnieśli, że nie mają wiedzy prawniczej i uchybili terminowi do wniesienia skargi bez własnej winy [k. 3, 18, 19 akt sądowych].

Sąd I instancji oddalając niniejszy wniosek stwierdził, że przedstawione w nim okoliczności (brak wiedzy prawnej, brak informacji) nie spełniają przesłanki "braku winy" skarżących i nie uzasadniają przywrócenia terminu do wniesienia skargi.

W zaskarżonej decyzji, prawidłowo doręczonej stronom dnia 17 lipca 2013 r. ([k. 18-15v, 20, 21 akt administracyjnych] - zwrotne potwierdzenia odbioru w aktach sprawy), pouczono skarżących o prawie i terminie wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w [...] (dalej pracownicy PCPR) nie mają obowiązku prawnego pouczania o możliwości zaskarżenia decyzji od nich niepochodzącej do sądu administracyjnego, gdyż Kolegium zawarło stosowne pouczenie w zaskarżonej decyzji. Okoliczności, na które powołują się skarżący, tj. nie poinformowanie ich przez pracowników PCPR o sposobie zaskarżenia decyzji Kolegium do sądu administracyjnego i brak ich wiedzy prawniczej, nie mogą być uznane za niezawinione przez strony. W doktrynie i orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że brak winy strony w dokonaniu czynności procesowej ma miejsce wtedy, gdy istnieje przeszkoda uniemożliwiająca zachowanie terminu i gdy strona nie może usunąć tej przeszkody przy użyciu największego w danych okolicznościach wysiłku. Kryterium braku winy, jako przesłanka przywrócenia terminu, wiąże się z obowiązkiem strony do zachowania szczególnej staranności przy prowadzeniu własnych spraw, w tym przy dokonywaniu czynności procesowych. Przywrócenie terminu nie jest dopuszczalne, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa, przy przyjęciu obiektywnego miernika staranności, jakiej można wymagać od osoby należycie dbającej o swoje interesy. W badanej sprawie powyższe okoliczności wyłączające winę strony w niedochowaniu terminu nie zachodzą (k. 22-24 akt sądowych).

Zażalenie na powyższe rozstrzygnięcie wywiedli skarżący, zarzucając naruszenie art. 86 § 1 ppsa przez przyjęcie, że w przedmiotowej sprawie nie zachodzą okoliczności wyłączające winę strony w niedochowaniu terminu, kiedy w rzeczywistości przywrócenie terminu jest w niniejszej sprawie dopuszczalne. Wskazując na powyższe naruszenie skarżący wnieśli o uchylenie w całości zaskarżonego postanowienia, a tym samym wnieśli o uwzględnienie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi (k. 35-36 akt sądowych).

Strona 1/2