Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Runge - Lissowska po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 listopada 2014 r. sygn. akt II SAB/Wa 657/13 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie tego Sądu z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ze skargi Fundacji [...] na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: oddalić zażalenie

Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Szef Agencji Wywiadu
Uzasadnienie

Zaskarżonym postanowieniem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił zażalenie Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego na postanowienie tego Sądu z dnia 19 września 2014 r., odmawiające wyłączenia sędziów WSA Andrzeja Góraja, Danuty Kani i Eugeniusza Wasilewskiego. W uzasadnieniu Sąd wskazał, iż zarządzeniem z dnia 24 października 2014 r. skarżący wezwany został do uzupełnienia w terminie siedmiu dni braków formalnych zażalenia, poprzez jego opłacenie i nadesłanie dwóch odpisów. Zarządzenie to doręczone zostało pełnomocnikowi strony w dniu 12 listopada 2014 r. W zakreślonym terminie uiszczony został wpis od zażalenia, nadesłano także jeden odpis wniesionego środka zaskarżenia. Zdaniem Sądu oznaczało to, iż skarżący nie wykonał zarządzenia i nie uzupełnił braków formalnych zażalenia w zakreślonym terminie, co spowodowało konieczność odrzucenia go na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), dalej jako "P.p.s.a.".

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, reprezentowany przez radcę prawnego, zarzucając Sądowi naruszenie art. 178 P.p.s.a. przez uznanie, że nadesłanie jednego odpisu zażalenia, zamiast dwóch, stanowiło uchybienie uniemożliwiające nadanie sprawie biegu.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 47 § 1 P.p.s.a., do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika. Z art. 49 § 1 tejże ustawy wynika, iż w wypadku gdy pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek nie zachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

W niniejszej sprawie Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego zarządzeniem z dnia 24 października 2014 r. wezwany został do uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie z dnia 19 września 2014 r. oraz nadesłania dwóch odpisów wniesionego środka zaskarżenia. W zarządzeniu tym, doręczonym pełnomocnikowi strony w dniu 12 listopada 2014 r., zakreślono skarżącemu siedmiodniowy termin, którego przekroczenie skutkować miało odrzuceniem środka zaskarżenia. W zakreślonym terminie strona uzupełniła brak fiskalny, nadesłała jednak jeden odpis zażalenia, zamiast żądanych dwóch. W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie powodowało konieczność jego odrzucenia. Stanowisko Sądu I instancji w tym przedmiocie uznać trzeba za w pełni uzasadnione.

Wskazania wymaga bowiem, iż Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów w uchwale z dnia 12 grudnia 2013 r., sygn. akt I OPS 13/13 przyjął, że niedołączenie przez stronę wymaganej liczby odpisów skargi i jej załączników, zgodnie z art. 47 §1 P.p.s.a., jest brakiem formalnym, o którym mowa w art. 49 § 1 i art. 58 § 1 pkt 3 P.p.s.a., uniemożliwiającym nadanie skardze biegu, który nie może być usunięty przez sporządzenie odpisów skargi przez sąd. Z przepisu art. 58 § 1 pkt 3 wynika wprost, że sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych. Odrzucenie skargi, podobnie jak skargi kasacyjnej lub zażalenia (jak w niniejszej sprawie) jest zatem sankcją, która ma zastosowanie, jeżeli strona nie dopełniła nałożonego na nią obowiązku. Z niedopełnieniem takim mamy do czynienia w niniejszej sprawie, zatem słusznie Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił zażalenie strony.

Z powyższych względów Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Szef Agencji Wywiadu