Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jan Paweł Tarno, po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia K. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2015 r., sygn. akt II SA/Po 513/14 o odrzuceniu zażalenia w sprawie ze skargi K. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] marca 2014 r., nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: oddalić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Postanowieniem 22 stycznia 2014 r., II SA/Po 513/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odrzucił zażalenie K. K. wniesione 20 stycznia 2015 r. na postanowienie tego Sądu z 4 grudnia 2014 r. o odrzuceniu zażalenia na postanowienie z 30 października 2014 r. o odrzuceniu zażalenia na postanowienie z 25 września 2014 r. o odrzuceniu zażalenia na postanowienie z 8 sierpnia 2014 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej od wyroku z 17 czerwca 2014 r. w sprawie ze skargi K. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z [...] marca 2014 r., nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego.

W uzasadnieniu, Sąd I instancji podkreślił, że odpis postanowienia z 4 grudnia 2014 r. doręczono skarżącemu 9 stycznia 2015 r. (k. 145 akt sądowych). Zażalenie zostało złożone 20 stycznia 2015 r. w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Zgodnie z art. 194 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, ze zm.; zwanej dalej p.p.s.a.), zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Skoro skarżącemu doręczono odpis postanowienia z 4 grudnia 2014 r. w dniu 9 stycznia 2015 r., to ostatnim dniem do skutecznego wniesienia zażalenia na to postanowienie był dzień 16 stycznia 2015 r. Tym samym, wnosząc zażalenie w dniu 20 stycznia 2015 r., skarżący uchybił terminowi określonemu w art. 194 § 2 p.p.s.a. Z tego względu, Sąd I instancji na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Pismem z 16 lutego 2015 r. skarżący wniósł zażalenie na opisane postanowienie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie może odnieść zamierzonego skutku.

Z akt sprawy jednoznacznie wynika, że skarżący wnosząc zażalenie nie zachował terminu przewidzianego w ustawie - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi do jego wniesienia. Obowiązek wniesienia zażalenia w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia przewiduje art. 194 § 2 p.p.s.a. O możliwości wniesienia zażalenia i o terminie w którym można dokonać tej czynności procesowej skarżący został pouczony (k. 143 akt sądowych).

W związku z powyższym, zażalenie wniesione z uchybieniem terminu wskazanego w przepisach ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi podlegało odrzuceniu na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze