Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. oku nr [...] w przedmiocie ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Borowiec (spr.) po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia B.M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 3 lutego 2011 r. sygn. akt II SA/Łd 1032/10 o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 13 grudnia 2010 r. sygn. akt II SA/Łd 1032/10 w sprawie ze skargi B.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] lipca 2010 roku nr [...] w przedmiocie ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej postanawia: oddalić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowanie do domu pomocy społecznej
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 13 grudnia 2010 r. sygn. akt II SA/Łd 1032/10 oddalił skargę B.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł.z dnia [...] lipca 2010 roku nr [...] w przedmiocie ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. Z protokołu rozprawy wynika, że obecna na rozprawie w 13 grudnia 2010 r. B.M. została pouczona przez Sąd o sposobie i terminie zaskarżenia wyroku oraz o konieczności zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego ogłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia.

B.M. pismem z dnia 24 stycznia 2011 r. złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia ww. wyroku wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia wskazując, że nie zrozumiała ustnego pouczenia o sposobie złożenia skargi kasacyjnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi postanowieniem z dnia 3 lutego 2011 r. sygn. akt II SA/Łd 1032/10 odmówił skarżącej przywrócenia terminu do złożenia ww. wniosku.

W uzasadnieniu postanowienia odwołując się do treści art. 86 § 1 i 87 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. zwanej dalej P.p.s.a.) stwierdził, że powołana przez skarżąca okoliczność nie stanowi uprawdopodobnienia braku jej winy w niezachowaniu terminu do zgłoszenia ww. wniosku. Wskazał, ze skoro Sąd prawidłowo pouczył ją o przysługujących jej środkach zaskarżenia oraz o terminie złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, to jej obowiązkiem było uważne wysłuchanie informacji podanych podczas rozprawy, celem prawidłowego skorzystania z przysługujących jej uprawnień.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego B.M., w którym wnosząc o jego uchylenie podała, że nie zrozumiała pouczenia Sądu o przysługujących jej prawach.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 86 §1 P.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Na stronie spoczywa natomiast obowiązek uprawdopodobnienia, nie zaś udowodnienia okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2 powołanej ustawy ).

Wyjaśnić należy, ze brak winy w uchybieniu terminu powinien być oceniany z uwzględnieniem wszystkich okoliczności konkretnej sprawy, w sposób uwzględniający obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o własne interesy i przy braniu pod uwagę także uchybień spowodowanych nawet lekkim niedbalstwem. Przywrócenie terminu ma bowiem, charakter wyjątkowy i nie jest możliwe, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa. Może mieć zatem miejsce tylko wtedy, gdy uchybienie terminu nastąpiło wskutek przeszkody, której strona nie mogła usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku. Przywrócenia uchybionego terminu nie uzasadniają niedostateczna staranność w prowadzeniu własnych spraw, czy też nieznajomość prawa (por. postanowienie NSA z dnia 8 lipca 2008 r. sygn. akt. II OZ 712/08 niepubl.). Warunkiem przywrócenia terminu jest zatem uprawdopodobnienie braku winy strony w jego uchybieniu, przy czym pojęcie winy należy rozumieć w sposób obiektywny - wymagając od strony staranności (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2000 r. I CKN 1261/99 publ. Biuletyn SN 2000/5/12).

W związku z powyższym skoro skarżąca obecna na rozprawie w 13 grudnia 2010 r. została pouczona przez Sąd, iż uzasadnienie pisemne wyroku zostanie jej doręczone na wniosek zgłoszony w terminie 7 dni od dnia jego ogłoszenia (kart nr 13 - akt sądowych), a doręczone jej pisemne zawiadomienie o w terminie rozprawy, zawierało pouczenie, iż uzasadnienie wyroku oddalającego skargę jest doręczane na wniosek złożony w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku (karta nr 9 - akt sądowych), to nie można uznać, że uchybienie przez nią terminu do złożenia ww. wniosku nastąpiło bez jej winy.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowanie do domu pomocy społecznej
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze