Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Janina Antosiewicz po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 24 lutego 2010 r. sygn. akt II SA/Gd 326/09 o przywróceniu skarżącej terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi I.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia [...] maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: oddalić zażalenie

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Zaskarżonym postanowieniem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku przywrócił I.S. termin do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku tego Sądu z dnia 4 listopada 2009 r., oddalającego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium odwoławczego w Gdańsku. W uzasadnieniu Sąd podkreślił, iż skarżąca w dniu 4 listopada 2009 r. wystąpiła z wnioskiem o przyznanie jej prawa pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika z urzędu. Postanowieniem z dnia 27 listopada 2009 r. przyznano stronie prawo pomocy we wnioskowanym zakresie. Pismem z dnia 4 lutego 2010 r. skarżąca, reprezentowana przez adwokata ustanowionego z urzędu, wniosła skargę kasacyjną, zwracając się jednocześnie o przywrócenie terminu do wystąpienia z tym środkiem zaskarżenia. We wniosku wskazano, iż pismo Okręgowej Rady Adwokackiej, informujące adwokat M.K. o wyznaczeniu jej do działania w sprawie, wpłynęło do kancelarii pełnomocnika w dniu 17 grudnia 2009 r., a w dniu 29 grudnia 2009 r. zapoznała się ona z aktami sprawy. Jednakże skarżąca podjęła kontakt z pełnomocnikiem dopiero w dniu 21 stycznia 2010 r., a pełnomocnictwo udzielone zostało w dniu 28 stycznia 2010 r. (w tym dniu adwokat odebrała pismo, w którym strona nadesłała podpisane pełnomocnictwo). Zdaniem strony od tego dnia liczyć należało więc termin do wystąpienia z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał przytoczone przez stronę argumenty za zasadne, a okoliczności sprawy - w ocenie Sądu - przemawiały za przywróceniem skarżącej terminu do wniesienia skargi kasacyjnej na podstawie art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej ustawą P.p.s.a.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniosło Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, domagając się jego uchylenia. W uzasadnieniu Kolegium podniosło, że Sąd, przywracając skarżącej termin do wniesienia skargi, naruszył art. 86 § 1 i art. 87 § 1 P.p.s.a. W ocenie organu strona nie wykazała bowiem, aby uchybiła terminowi bez swojej winy. Zdaniem Kolegium Sąd I instancji błędnie przyjął, iż termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu winien być liczony od dnia 28 stycznia 2010 r., kiedy to do kancelarii adwokat wyznaczonej do działania w sprawie dotarło pismo zawierające pełnomocnictwo. Organ podkreślił, iż w orzecznictwie sądów administracyjnych ukształtowane zostało stanowisko, iż siedmiodniowy termin wskazany w art. 87 § 1 P.p.s.a. w sytuacji, gdy stronie przyznano prawo pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika z urzędu, winien być liczony od dnia, w którym pełnomocnik miał realną możliwość wniesienia skargi kasacyjnej, nie później jednak niż trzydzieści dni od czasu, gdy strona dowiedziała się o ustanowieniu dla niej reprezentanta w sprawie.

W odpowiedzi na zażalenie pełnomocnik skarżącej wniósł o oddalenie środka zaskarżenia oraz zasądzenie na rzecz strony kosztów postępowania zażaleniowego, w tym kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze