Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Runge - Lissowska po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia S. N. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 lutego 2009 r. sygn. akt IV SA/GI 1090/07 o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi S. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego postanawia: oddalić zażalenie

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Zaskarżonym postanowieniem, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odmówił S. N., reprezentowanemu przez adwokata wyznaczonego z urzędu, przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku tego Sądu z dnia 1.04.2008 r. W uzasadnieniu Sąd stwierdził, iż skarżący, mimo pouczenia go o sposobie i terminie wniesienia skargi kasacyjnej, złożył środek zaskarżenia sporządzony osobiście przez niego, co spowodowało odrzucenie wniesionej skargi kasacyjnej postanowieniem z dnia 9.06.2008 r. Pomimo pouczenia skarżący osobiście sporządził zażalenie na to postanowienie, odrzucone w dniu 7.07.2008 r. Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu zażalenia oddalone zostało przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 24.10.2008 r., sygn. akt I OZ 809/08. Sąd podkreślił też, iż skarżący trzykrotnie informowany był o możliwości zwrócenia się z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy. Wniosek taki uwzględniony został postanowieniem z dnia 8.09.2008 r., zaś w dniu 27.01.2009 r. wyznaczony pełnomocnik wniósł skargę kasacyjną wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia środka zaskarżenia. Jako przyczynę uchybienia podano niemożność zapoznania się pełnomocnika z aktami sprawy z uwagi na wysłanie ich do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zwrócił je na siedem dni przed złożeniem wniosku. Zdaniem Sądu I instancji wniosek o przywrócenie terminu nie mógł zostać uwzględniony, bowiem skarżący nie zachował należytej staranności. Sąd podkreślił, iż wbrew pouczeniom S. N. wniósł sporządzone osobiście przez siebie zarówno skargę kasacyjną jak i zażalenie na postanowienie o odrzuceniu tejże skargi, nie występował także aż do 8.08.2008 r. z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy, pomimo trzykrotnej informacji o tym, iż żądanie takie mu przysługuje. Sąd stwierdził, iż skarżący nie wykazał braku swojej winy w uchybieniu i, mimo, iż ustanowiony w sprawie adwokat wykazał się należytą dbałością w podejmowanych czynnościach, odmówił przywrócenia uchybionego terminu.

Zażalenie na to postanowienie wniósł S. N., reprezentowany przez adwokata z urzędu, domagając się zmiany zaskarżonego orzeczenia i przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, ewentualnie uchylenia postanowienia i przekazania sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu autor zażalenia podkreślił, iż skarżący dokonywał osobiście czynności w postępowaniu, działając w przeświadczeniu o ich prawidłowości z uwagi na brak wykształcenia prawniczego. Zdaniem pełnomocnika okoliczności te nie pozwalają na przyjęcie, iż skarżący uchybił terminowi z własnej winy.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: zażalenie pozbawione jest usprawiedliwionych podstaw.

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "P.p.s.a.". przywrócenie terminu do dokonania czynności w postępowaniu możliwe jest jedynie wtedy, gdy strona wykaże, że uchybienie nastąpiło bez jej winy. Okoliczności wskazujące na brak winy strona winna wskazać w swoim wniosku, co wynika z art. 87 § 2 P.p.s.a. W przedmiotowej sprawie za zasadne uznać trzeba stanowisko Sądu I instancji, iż S. N. nie wykazał, aby bez swej winy uchybił terminowi do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 1.04.2008 r. Podkreślić bowiem trzeba, iż skarżący, pomimo wielokrotnych pouczeń i informacji nie wystąpił do Sądu z wnioskiem o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika celem sporządzenia skargi kasacyjnej, tylko wystąpił z takim środkiem zaskarżenia sporządzonym osobiście, z naruszeniem nakazu wynikającego z art. 175 § 1 P.p.s.a. Także zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej sporządzone było osobiście przez skarżącego. Wniosek o przyznanie prawa pomocy złożony został przez skarżącego dopiero w dniu 8.08.2008 r., a więc już po wniesieniu skargi kasacyjnej i zażalenia na postanowienie o jej odrzuceniu. Nie można więc przyjąć, iż skarżący dochował należytej staranności w prowadzeniu swojej sprawy, co w pełni uzasadniało odmowę przywrócenia mu terminu do wystąpienia ze skargą kasacyjną sporządzoną przez profesjonalnego pełnomocnika.

Braku dbałości strony nie konwaliduje także prawidłowe i staranne działanie ustanowionego w sprawie adwokata, który prawidłowo i w ustawowym terminie dopełnił wszystkich ciążących na nim obowiązków jako na pełnomocniku skarżącego. Zawinione uchybienie ze strony S. N. przekreśliło bowiem możliwość przywrócenia terminu w sposób uniemożliwiający uwzględnienie wniosku pełnomocnika.

Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze