Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Siedlcach nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Irena Kamińska po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 626/08 odmawiające sporządzenia i doręczenia uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 stycznia 2009 r. sygn. akt I SA/Wa 626/08 w sprawie ze skargi J. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: oddalić zażalenie

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 27 stycznia 2009 r. odmówił sporządzenia i doręczenia uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 stycznia 2009 r. sygn. akt I SA/Wa 626/08 w sprawie ze skargi J. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego.

W uzasadnieniu postanowienia podał, iż zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku.

Wniosek J. S. o sporządzenie i doręczenie jej uzasadnienia wyroku ogłoszonego w dniu 13 stycznia 2009 r., został złożony przez skarżącą w Biurze Podawczym Sądu w dniu 21 stycznia 2009 r. Został on zatem wniesiony z jednodniowym przekroczeniem terminu, wskazanego w art. 141 § 2 powołanej ustawy.

Zażalenie na powyższe postanowienie do Naczelnego Sądu Administracyjnego złożyła J. S. Zarzuciła Sądowi pierwszej instancji wydanie wyroku oddalającego skargę pomimo złożenia wniosku o odroczenie terminu rozprawy do czasu wyznaczenia innego pełnomocnika z urzędu. Ustanowionemu pełnomocnikowi z urzędu Skarżąca zarzuciła odmowę podjęcia się prowadzenia jej sprawy, w związku z czym nie mogła uzyskać niezbędnej pomocy prawnej.

Ponadto Skarżąca przytoczyła bardzo ciężki stan zdrowia, który uległ znacznemu pogorszeniu w dniach pomiędzy 12 a 20 lutego 2009 r. i który uniemożliwiał jej wykonanie jakiegokolwiek wysiłku fizycznego. Pomimo tego faktu Skarżąca wskazała, że udała się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w celu uzyskania informacji o stanie jej sprawy.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

W rozpoznawanej sprawie przedmiotem oceny Naczelnego Sądu Administracyjnego pozostaje wyłącznie kwestia terminowości złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

W myśl art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej P.p.s.a.), w sprawach, w których skargę oddalono uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku.

W sprawie jest bezsporne, że skarżąca złożyła wniosek o sporządzenia uzasadnienia wyroku po upływie terminu określonego w art. 141 § 2 P.p.s.a. Jak wynika bowiem z akt sprawy, wyrok oddalający skargę został ogłoszony w dniu 13 stycznia 2009 r., zaś wniosek o sporządzenie uzasadnienia tego wyroku został złożony przez Skarżącą osobiście w dniu 21 stycznia 2009 r., a więc po przekroczeniu ustawowego terminu do jego złożenia.

W świetle powyższego, należy uznać, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie prawidłowo postanowieniem z dnia 27 stycznia 2009 r. odmówił sporządzenia uzasadnienia wyroku ogłoszonego w dniu 13 stycznia 2009 r.

Z powyższych względów Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 P.p.s.a. orzekł jak w sentencji

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze