Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jan Paweł Tarno, po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Gminy Lewin Brzeski na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 stycznia 2015 r., sygn. akt I SA/Wa 2002/13 o odrzuceniu skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi Gminy Lewin Brzeski na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] czerwca 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie strona 1/3

Postanowieniem z 5 stycznia 2015 r., I SA/Wa 2002/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę kasacyjną Gminy Lewin Brzeski wniesioną od wyroku tego Sądu z 11 marca 2014 r. oddalającego skargę Gminy na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z [...] czerwca 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

W uzasadnieniu, Sąd I instancji wskazał, że w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącej Wydziału z 30 lipca 2014 r., pismem z 1 sierpnia 2014 r. wezwano pełnomocnika strony skarżącej do usunięcia braków formalnych skargi kasacyjnej przez nadesłanie jej trzech odpisów, poświadczonych za zgodność z oryginałem, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej. Powyższe wezwania zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej 7 sierpnia 2014 r. W odpowiedzi przesłanej do Sądu 27 sierpnia 2014 r., strona skarżąca przesłała brakujące egzemplarze skargi kasacyjnej wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do ich złożenia. Postanowieniem z 10 września 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił skarżącej przywrócenia terminu do wniesienia skarg kasacyjnej. Z kolei orzeczeniem z 26 listopada 2014 r., I OZ 1082/14 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie strony skarżącej na postanowienie Sądu pierwszej instancji z 10 września 2014 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyjaśnił, że stosownie do treści art. 47 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom. Braki skargi kasacyjnej polegające na niedołączeniu jej odpisów są brakami formalnymi podlegającymi uzupełnieniu w trybie art. 49 § 1 powołanej ustawy.

W rozpoznawanej sprawie wezwanie Sądu do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej wraz ze stosownym pouczeniem o konsekwencjach jego niewykonania, zostało skutecznie doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 7 sierpnia 2014 r. co oznacza, że siedmiodniowy termin do nadesłania odpisów skargi kasacyjnej upłynął dla strony skarżącej 14 sierpnia 2014 r. W wyznaczonym terminie pełnomocnik skarżących nie wykonał wezwania Sądu. Zrobił to dopiero w dniu 27 sierpnia 2014 r. składając jednocześnie wniosek o przywrócenie terminu do dokonania tejże czynności, który jednak przywrócony przez Sąd nie został. Z tego względu, skargę kasacyjną oddalono na podstawie art. 178 p.p.s.a.

W zażaleniu, Gmina Lewin Brzeski reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika zarzuciła naruszenie art. 2 i 78 Konstytucji RP, w zakresie, w jakim przepisy te gwarantują prawo do sądu, a także art. 47 Europejskiej Karty Praw Podstawowych, w zakresie prawa do użycia skutecznego środka zaskarżenia i dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Ponadto, zarzucono naruszenie art. 178 w zw. z art. 47 § 2 p.p.s.a. polegające na ich błędnym zastosowaniu i nieuprawnionym przyjęciu, że nieprzedłużenie odpisów (uwierzytelnionych odpisów) skargi kasacyjnej stanowiło brak istotny, skutkujący odrzuceniem skargi kasacyjnej spełniającej inne wymogi.

Strona 1/3