Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Warszawie , znak: [..] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zażalenia
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Wojciech Jakimowicz po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia M.S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 2018 r., sygn. akt: I SA/Wa 401/16 o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2017 r., sygn. akt: I SA/Wa 401/16 w sprawie ze skargi M.S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [..] stycznia 2016 r., znak: [..] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zażalenia postanawia: oddalić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6321 Zasiłki stałe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 19 grudnia 2017 r., sygn. akt: I SA/Wa 401/16 oddalił skargę M.S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [..] stycznia 2016 r., znak: [..] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zażalenia.

Odpis sentencji wyroku wraz z prawidłowym pouczeniem doręczono skarżącemu w dniu 10 stycznia 2018 r.

Pismem z dnia 8 lutego 2018 r. skarżący złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2017 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, w którym wskazał, że czasowo był pozbawiony dostępu do akt, które musi przechowywać poza swoim mieszkaniem.

Oceniając powyższy wniosek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w postanowieniu z dnia 19 lutego 2018 r., sygn. akt: I SA/Wa 401/16 stwierdził, że skarżący nie uprawdopodobnił w sposób przekonujący okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, co skutkowało oddaleniem wniosku.

Pismem z dnia 21 marca 2018 r. M.S. wniósł zażalenie ponownie podnosząc, że z powodów niezależnych od niego nie miał dostępu do akt, więc nie miał wiedzy, kiedy upływa termin.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie ma usprawiedliwionych podstaw. Naczelny Sąd Administracyjny podziela stanowisko Sądu I instancji szczegółowo wyjaśniające istotę regulacji dotyczącej możliwości przywrócenia terminu oraz ocenę stanu faktycznego sprawy. Sąd wnikliwie ocenił wniosek, odnosząc się do argumentów skarżącego o braku możliwości złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w przepisanym terminie. Podstawą możliwości przywrócenia terminu jest wskazanie we wniosku takich okoliczności, które przemawiają za uznaniem, że mimo dołożenia szczególnej oraz należytej staranności przy dokonywaniu czynności, do której strona jest zobowiązana, nie było możliwe przezwyciężenie przeszkody powstałej w dochowaniu terminu nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku. Słusznie ocenił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazaną przez skarżącego okoliczność przechowywania akt sprawy poza domem jako okoliczność nie wypełniającą braku winy w uchybieniu terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Nie można uznać, aby skarżący pozbawiony był możliwości złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku wydanego w jego sprawie, po odebraniu w dniu 10 stycznia 2018 r. odpisu sentencji wyroku wraz ze stosownym pouczeniem. Podany przez skarżącego powód uchybienia terminu nie wykluczał bowiem złożenia wniosku. Uwzględniając twierdzenie strony o "czasowej niedostępności akt" słusznie Sąd stwierdził, że nie były one niezbędne do złożenia wniosku w Sądzie, czy skierowania go listownie, po uzyskaniu niezbędnych informacji o przysługującym terminie.

Z powyższych przyczyn Naczelny Sąd Administracyjny wniesione zażalenie oddalił w oparciu o art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6321 Zasiłki stałe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze