Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie , nr [...] w przedmiocie zaliczenia okresów pracy i wysługi lat
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Banasiewicz po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 4 stycznia 2011 r., sygn. akt II SA/Rz 475/10 o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2010 r. sygn. akt II SA/Rz 475/10 w sprawie ze skargi J. M. na decyzję Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie z dnia [...] marca 2010 r., nr [...] w przedmiocie zaliczenia okresów pracy i wysługi lat postanawia: oddalić zażalenie

Inne orzeczenia o symbolu:
6192 Funkcjonariusze Policji
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Policji
Uzasadnienie strona 1/3

Skarżący J. M., powiadomiony o terminie rozprawy wyznaczonej na dzień 17 listopada 2010 r., nie stawił się na rozprawę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wyrokiem z dnia 17 listopada 2010 r., sygn. akt II SA/Rz 475/10 oddalił skargę J. M. na decyzję z dnia [...] marca 2010 r. Wyrok ten uprawomocnił się z dniem 17 grudnia 2010 r.

W dniu 28 grudnia 2010 r. (data nadania w Urzędzie Pocztowym K. [...]) skarżący zwrócił się do Sądu z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia ww. wyroku, jednocześnie wystąpił o przywrócenie terminu do złożenia tego wniosku.

W uzasadnieniu skarżący podał, że otrzymywał już wyroki Sądu uwzględniające jego skargi, na adres domowy, w okresie miesiąca od daty rozstrzygnięcia, popadł w rutynę i zaprzestał czytać pouczenia zawarte w zawiadomieniach o rozprawie, a także nie utrzymywał kontaktów telefonicznych z Wydziałem Informacji Sądowej WSA w Rzeszowie. Wskazał, że nie mógł stawić się na rozprawę wyznaczoną w tej sprawie na dzień 17 listopada 2010 r. i analogicznie jak we wcześniejszych sprawach czekał na doręczenie korzystnego dla niego wyroku w tej sprawie. W dniu 27 grudnia 2010 r. zadzwonił do Sądu i dowiedział się o wydanym w niniejszej sprawie wyroku oddalającym skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia na podstawie art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wskazując, że zgodnie z tym przepisem, jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny jego uchybienia. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu; równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 1, 2 i 4 p.p.s.a.).

Sąd stwierdził, że w niniejszej sprawie w ogóle nie istniała przeszkoda w terminowym złożeniu wniosku o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem, skarżący przy tym nie uprawdopodobnił braku winy w uchybieniu terminu.

Sąd podał, że pozytywną przesłanką przywrócenia terminu jest brak winy strony w uchybieniu tego terminu. O braku winy można mówić wtedy, gdy strona nie mogła przeszkody przezwyciężyć nawet przy użyciu największego wysiłku. Ponadto Sąd wyjaśnił, że to na stronie ciąży obowiązek wykazania należytej staranności w uprawdopodobnieniu braku winy w uchybieniu danego terminu.

W ocenie Sądu fakt, że skarżącemu doręczano z urzędu wyroki z uzasadnieniami, wówczas gdy skargi były uwzględniane w innych sprawach, nie może świadczyć o braku winy jako koniecznej przesłanki przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, który zapadł w niniejszej sprawie. Wręcz przeciwnie - wyjaśnienia skarżącego świadczą o jego winie i nie mogą stanowić o przywróceniu terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Strona należycie dbająca o swoje interesy w sytuacji, gdy nie mogła stawić się na rozprawie, powinna podjąć działania mające na celu ustalenie jakie było rozstrzygnięcie.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6192 Funkcjonariusze Policji
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Policji