Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Irena Kamińska po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia H. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 marca 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 1810/08 odmawiające przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi H. S. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] października 2008 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: oddalić zażalenie

Inne orzeczenia o symbolu:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie strona 1/2

Postanowieniem z dnia 27 marca 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 1810/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi H. S. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] października 2008 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji.

W uzasadnieniu tego postanowienia stwierdził, iż pismem z dnia 18 marca 2009 r. H. S. wystąpiła o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego w przedmiotowej sprawie. W uzasadnieniu skarżąca wskazała, iż z uwagi na wielokrotne wyłamywanie drzwiczek od skrzynki pocztowej przez wandali - nie ponosi żadnej winy za sytuację uniemożliwiającą prawidłowy odbiór korespondencji.

Zdaniem Sądu pierwszej instancji wniosek H. S. nie mógł zostać uwzględniony, bowiem skarżąca nie wykazała szczegółowo przesłanek wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu do uiszczenia wpisu oraz nie dokonała czynności, dla której określony był termin - nie uiściła wymaganego wpisu od skargi.

Ponadto Sąd pierwszej instancji wskazał, że H. S. była dwukrotnie prawidłowo wzywana do uiszczenia wpisu wezwaniami skutecznie doręczonymi w dniu 6 stycznia 2009 r. (k-18) - (upływ ostatniego dnia powtórnego awiza) oraz w dniu 4 lutego 2009 r. (k-22) (upływ ostatniego dnia powtórnego awiza), jednakże przedmiotowego wpisu nie uiściła, co nie mogło stanowić pozytywnej przesłanki do przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożyła H. S. wnosząc o przywrócenie terminu do dokonania wpisu. Szczegółowo opisała w nim stan faktyczny swojej sprawy oraz sytuację panującą na terenie nieruchomości położonej przy ul. [...]. Ponownie podniosła, że z uwagi na wielokrotne wyłamywanie drzwiczek od skrzynki pocztowej przez wandali oraz podejrzenie, iż kierowana do niej korespondencja jest kradziona i niszczona, nie ponosi żadnej winy za sytuację uniemożliwiającą prawidłowy odbiór korespondencji.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do treści art. 86 § 1 i art. 87 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "P.p.s.a.", Sąd na wniosek strony postanowi o przywróceniu terminu, jeżeli strona bez swojej winy nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym. We wniosku o przywrócenie terminu należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

Przywrócenie terminu do dokonania czynności w postępowaniu sądowym uzależnione jest od spełnienia przesłanek pozytywnych, o których mowa w art. 86 P.p.s.a.

Pozytywną przesłanką przywrócenia terminu jest brak winy strony w uchybieniu terminu. Kryterium braku winy, jako przesłanki przywracającej termin do dokonania czynności w postępowaniu sądowym, wiąże się z obowiązkiem szczególnej staranności przy dokonaniu tej czynności ( wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lutego 2003 r., II SA 4162/01, postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 października 2002 r., sygn. akt V SA 793/03, Mon. Praw. 2002, nr 23, s. 1059). Ponadto to na stronie ciąży obowiązek wykazania należytej staranności w uprawdopodobnieniu braku winy w uchybieniu danego terminu.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji