Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Jeleniej Górze nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Barbara Adamiak, , , po rozpoznaniu w dniu 3 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia K. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 maja 2010 r. sygn. akt IV SA/Wr 418/09 o umorzeniu postępowania wszczętego wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi K. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego postanawia: oddalić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowieniem z dnia 17 maja 2010 r. sygn. akt IV SA/Wr 418/09 umorzył postępowanie wszczęte wnioskiem K. W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie ze skargi K. W.

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego.

W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 26 listopada 2009 r. sygn. akt IV SA/Wr 418/09 oddalił skargę K. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego. Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 3 grudnia 2009 r. przyznano skarżącemu prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata (k-23). Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu pismem z dnia 7 grudnia 2009 r. wyznaczyła pełnomocnika z urzędu adwokata A. W.-K. (k-30). Pismem Sądu z dnia 14 grudnia 2009 r. dodatkowo poinformowano skarżącego o wyznaczeniu tego adwokata pełnomocnikiem z urzędu. W dniu 16 grudnia 2009 r. skarżący udzielił pełnomocnictwa wyznaczonemu przez radę adwokatowi. Pismem z dnia 18 stycznia 2010 r. pełnomocnik skarżącego przesłał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu opinię w przedmiocie zasadności wniesienia skargi kasacyjnej. W dniu 30 kwietnia 2010 r. skarżący ponownie wniósł do Sądu wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził, że kolejny wniosek skarżącego z dnia 30 kwietnia 2010 r. o ustanowienie adwokata z urzędu jest bezprzedmiotowy. W ocenie Sądu powyższe oznacza, że w sprawie skarżącemu zostało już przyznane prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu, skarżący może natomiast zwrócić się do właściwej rady adwokackiej o wyznaczenie nowego adwokata.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł skarżący wskazując, że postępowanie wszczęte jego ponownym wnioskiem o przyznanie prawa pomocy powinno być kontynuowane, ponieważ wyznaczony przez Okręgową Radą Adwokacką pełnomocnik odmówił sporządzenia skargi kasacyjnej w sprawie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), brak jest przepisu, który uprawniałby stronę do żądania wyznaczenia kolejnego adwokata (radcy prawnego) w sytuacji, gdy dotychczas wyznaczony adwokat (radca prawny) nie spełnił jej oczekiwań (w ocenie strony nie działał zgodnie z jej interesem).

Z tego względu Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznając zażalenie podzielił pogląd wyrażony w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 kwietnia 2005 r. sygn. akt II OZ 262/05, zgodnie z którym: "1. Wyznaczenie adwokata (radcy prawnego) z urzędu przez korporację prawniczą i podjęcie przez niego czynności np. sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, stanowi wykonanie w danej sprawie postanowienia o przyznaniu prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata (radcy prawnego). 2. W powyższej sytuacji strona nie może skutecznie domagać się wyznaczenia kolejnego adwokata (radcy prawnego) z urzędu, bowiem przyznane jej prawo pomocy w tym zakresie zostało już skonsumowane. 3. Dla załatwienia wniosku strony zawierającego żądanie ustanowienia kolejnego adwokata (radcy prawnego) nie przewiduje się kwalifikowanej formy, lecz podlega on załatwieniu stosownie do art. 6 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi".

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w pełni prawidłowo stwierdził, że postępowanie wszczęte kolejnym wnioskiem o ustanowienie adwokata z urzędu, w sytuacji w której stronie przyznano już wcześniejszym postanowieniem pełnomocnika z urzędu, jest bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu.

Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze