Zażalenie na zrządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych , nr [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Wojciech Chróścielewski po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia P. R. na zrządzenie Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2009 r., sygn. akt II SA/Wa 475/09 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi E. M., R. R. i P. R. na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] lutego 2009 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku postanawia: oddalić zażalenie

Inne orzeczenia o symbolu:
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Inne orzeczenia z hasłem:
Koszty sądowe
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia 24 kwietnia 2009 r. Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, działając na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej p.p.s.a.) wezwał P. R. do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 100 zł od skargi E. M., R. R. i P. R. na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] lutego 2009 r., w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku. Wysokość wpisu została ustalona stosownie do treści § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 221, poz. 2193).

Na powyższe zarządzenie P. R. wniósł zażalenie, domagają się jego uchylenia i podnosząc, że Sąd powinien był wezwać do uiszczenia jednej wspólnej opłaty od wszystkich skarżących, gdyż obowiązek przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych dotyczy jednej osoby, która w sposób nieuprawniony rozpowszechniała dane osobowe, co powoduje, że uprawnienie jest również jedno wspólne dla wszystkich skarżących.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo (skargę), aby uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należy wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (§ 3). W sprawie niniejszej Sąd I instancji zastosował powyższy przepis prawidłowo wzywając skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] lutego 2009 r., w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku.

Prawidłowo ustalona została również wysokość wpisu. Stosownie bowiem do § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi wpis stały w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym wynosi 100 zł - czyli tyle ile ustalił Sąd w zaskarżonym zarządzeniu.

Odnosząc się do argumentów podniesionych w zażaleniu należy wskazać, iż zgodnie z art. 214 § 2 p.p.s.a. pismo wnoszone przez kilka osób, których uprawnienia lub obowiązki związane z przedmiotem zaskarżenia są wspólne, podlega jednej opłacie. W przeciwnym razie każda z tych osób uiszcza opłatę oddzielnie stosownie do swojego uprawnienia lub obowiązku. Jak wynika z akt sprawy jej przedmiotem jest prawo do ochrony danych osobowych każdego ze skarżących. Bez wątpienia nie jest to zatem prawo wspólne dla skarżących bowiem taka ochrona przysługuje indywidualnie każdemu z nich z osobna. Zasadnie zatem Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwał skarżącego P. R. oddzielnie do uiszczenia opłaty od wniesionej skargi.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o art. 184 w związku z art. 197 § 2 i art. 198 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) postanowił zażalenie oddalić

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Inne orzeczenia z hasłem:
Koszty sądowe
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych