Zażalenie od postanowienia WSA w Kielcach w sprawie ze skargi J. B. na akt - pismo Prezydenta Miasta Kielce , znak: [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Wiesław Morys po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. B. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 18 czerwca 2013 r., sygn. akt II SA/Ke 355/13 o odmowie przywrócenia terminu do złożenia skargi w sprawie ze skargi J. B. na akt - pismo Prezydenta Miasta Kielce z dnia [...] kwietnia 2012 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi.

Inne orzeczenia o symbolu:
6219 Inne o symbolu podstawowym 621
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta
Uzasadnienie strona 1/6

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach postanowieniem z dnia 18 czerwca 2013 r., sygn. akt II SA/Ke 355/13, odmówił J. B. przywrócenia terminu do wniesienia skargi na akt - pismo Prezydenta Miasta Kielce z dnia [...] kwietnia 2012 r., znak: [...], w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Jak wskazał Sąd pierwszej instancji w dniu 19 kwietnia 2013 r. skarżąca wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę na "akt administracyjny - rozstrzygnięcie odmawiające zakwalifikowania J. B. do zawarcia umowy najmu lokalu przy ul. [...] (dot. sprawy znak: [...] Wydziału Mieszkalnictwa)", wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia. W tym ostatnim zakresie skarżąca, powołując się na art. 112 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) - dalej: K.p.a., wskazała, że w toku całego postępowania administracyjnego w żadnym z pism organu nie była pouczona o tym, że jest to akt administracyjny, który zgodnie z art. 3 § 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze. zm.) - dalej: P.p.s.a., może być przedmiotem skargi do sądu administracyjnego. W pismach tych organ wskazywał, że sprawa związana z wnioskiem o zawarcie umowy najmu lokalu ma charakter cywilnoprawny, a strona nie ma możliwości zaskarżania do organu wyższego rzędu, a swoich roszczeń może dochodzić jedynie na drodze sądowej. Z tego też względu skarżąca, opierając się na stanowisku swojego pełnomocnika (który wskazując na art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zaproponował wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a następnie wniesienie skargi do sądu administracyjnego) - zdecydowała się na taki właśnie sposób prowadzenia sprawy, a w konsekwencji na wniesienie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Kielce w przedmiocie wydania rozstrzygnięcia w sprawie spełnienia przez J. B. przesłanek określonych w § 6 ust. 2 uchwały nr XXXI 723/2008 Rady Miejskiej w Kielcach i możliwości zawarcia z wnioskodawczynią umowy najmu na czas nieokreślony lokalu położonego w Kielcach przy ul. [...]. Postanowieniem z dnia 28 lutego 2013 r., w sprawie o sygn. akt II SAB/Ke 1/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach odrzucił skargę na bezczynność, wskazując jednocześnie w uzasadnieniu, że odmowa zawarcia umowy najmu stanowi rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej - jest aktem administracyjnym, podlegającym kontroli sądu administracyjnego zgodnie z art. 3 § 2 pkt 6 ustawy P.p.s.a. Sąd powołał się w tym zakresie na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lipca 2008 r., sygn. akt I OPS 4/08, oraz orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego. W związku z powyższym dopiero po zapoznaniu się z uzasadnieniem powyższego orzeczenia J. B. dowiedziała się, w jaki sposób może zakwestionować niekorzystne dla niej rozstrzygnięcie organu administracji - co spowodowało wniesienie skargi w niniejszej sprawie. J. B. wskazała, że z wnioskiem o zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego w Kielcach przy ulicy [...] wystąpił jej pełnomocnik argumentując, że wnioskodawczyni spełniła wszystkie przesłanki wskazane w § 6 ust. 2 uchwały nr XXXI 723/2008 Rady Miejskiej w Kielcach. Pismem z dnia [...] kwietnia 2012 r. Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Kielce poinformował jej pełnomocnika, że w jego ocenie nie został spełniony wymóg pięcioletniego okresu zamieszkiwania z najemcą. W kolejnym piśmie z 9 maja 2012 r. pełnomocnik skarżącej ponownie wniósł o uregulowanie tytułu prawnego do lokalu komunalnego w Kielcach przy ulicy [...]. W odpowiedzi z dnia 24 maja 2012 r. organ podtrzymał swoje poprzednie stanowisko. Kolejnym pismem pełnomocnik skarżącej wniósł o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie spełnienia przez J. B. przesłanek określonych w § 6 ust. 2 ww. uchwały i możliwości zawarcia z wnioskodawczynią umowy najmu przedmiotowego lokalu. W odpowiedzi organ wskazał, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego i w związku z brakiem podstaw prawych do uregulowania tytułu prawnego, powyższy wniosek rozpatrzony został negatywnie.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6219 Inne o symbolu podstawowym 621
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta