Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Janina Antosiewicz po rozpoznaniu w dniu 30 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia E.P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2010 r. sygn. akt I SA/Wa 1229/09 o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi A.Z., M.R., A.C., M.Z., W.G., N.V., J.F., E.P. i E.K. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: oddalić zażalenie

Inne orzeczenia o symbolu:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie strona 1/3

Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił E.P. przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku tego Sądu z dnia 29 grudnia 2009 r., którym oddalona została skarga A.Z., M.R., A.C., M.Z., W.G., N.V., J.F., E.P. i E.K. na decyzję Ministra Infrastruktury.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, iż postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2010 r., odrzucono skargę kasacyjną E.P. z uwagi na fakt, że reprezentujący ją M.K. nie uzupełnił braków formalnych środka zaskarżenia, bowiem nie wykazał, że spełnia przesłanki wynikające z art. 35 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej ustawą P.p.s.a., do bycia pełnomocnikiem strony. Orzeczenie to zostało doręczone na ręce wskazanego przez stronę pełnomocnika do doręczeń w dniu 27 kwietnia 2010 r.

W dniu 24 maja 2010 r. (data stempla pocztowego) E.P., zastępowana przez radcę prawnego A.S., wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2009 r. W uzasadnieniu wniosku uczestniczka postępowania stwierdziła, że w jej opinii termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu biegnie od dnia 17 maja 2010 r., tj. od dnia doręczenia M.K. wezwania do uzupełnienia zażalenia z dnia 28 kwietnia 2010 r. W tym dniu uzyskał on pewność, że Wojewódzki Sąd Administracyjny nie zmieni swojej interpretacji przepisu art. 175 P.p.s.a. Z uwagi na wątpliwości interpretacyjne związane z tym przepisem nie można stronie przypisać winy w uchybieniu terminowi do złożenia skargi kasacyjnej. Następnie w dniu 7 czerwca 2010 r. E.P. uzupełniła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Wskazała w nim, że postanowienie z dnia 16 kwietnia 2010 r. nie zostało doręczone jej pełnomocnikowi S.P., a zatem w ogóle nie rozpoczął biegu termin do zgłoszenia wniosku o przywrócenie terminu. Wnioskodawczyni dodała, że nie została pouczona o konieczności sporządzenia skargi przez doktora habilitowanego, spełniającego jednocześnie przesłanki art. 35 § 1 P.p.s.a., co stanowi wystarczającą przesłankę braku winy w powierzeniu sporządzenia skargi kasacyjnej doktorowi habilitowanemu nauk prawnych M.K.

Rozpoznając wniosek Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, iż E.P. nie wskazała, aby w sprawie zachodziły przesłanki do przywrócenia terminu, bowiem nie wykazała, że nie ponosi winy w uchybieniu.

Sąd zauważył, iż w pkt 2 pouczenia zwartego w piśmie z dnia 8 lutego 2010 r., znajduje się informacja, że "skargę kasacyjną może sporządzić adwokat lub radca prawny, doradca podatkowy - w sprawach obowiązków podatkowych lub rzecznik patentowy - w sprawach własności przemysłowej". Zastosowanie się zatem przez skarżącą do ww. pouczenia nie spowodowałoby ujemnych skutków dla strony i było ono prawidłowe, bowiem strona została pouczona kto może sporządzić skargę kasacyjną w jej imieniu.

Podkreślono także, iż E.P. pouczona została o treści art. 35 § 1 P.p.s.a. i o tym, iż M.K. nie spełnia wymogów stawianych tym przepisem osobom działającym jako profesjonalni pełnomocnicy stron w postępowaniu sądowoadministracyjnym uprawnieni do sporządzenia skargi kasacyjnej.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury