Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nr [...] w przedmiocie odrzucenia zarzutów do danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Elżbieta Kremer po rozpoznaniu w dniu 12 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia M. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2018 r., sygn. akt IV SA/Wa 813/18 o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi M. K. na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] grudnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odrzucenia zarzutów do danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków postanawia: oddalić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6120 Ewidencja gruntów i budynków
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego
Uzasadnienie strona 1/2

Postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2018 r., sygn. akt IV SA/Wa 813/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu wniosku M. K., odmówił przywrócenia terminu do wniesienia skargi.

W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że skarżący wniósł skargę na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] grudnia 2017 r. za pośrednictwem urzędu pocztowego w dniu 6 lutego 2018 r. (zachowując termin) jednakże na kopercie, jako adresata wskazano: "Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego" i błędny (poprzedni) adres, tj. Al. Jerozolimskie 28, 00-024 Warszawa. Wobec wadliwego zaadresowania przesyłki operator Poczta Polska zwróciła przesyłkę do nadawcy. Ponownie, już prawidłowo zaadresowaną przesyłkę, wysłano do organu w dniu 12 lutego 2018 r., tj. z uchybieniem terminu. Wraz ze skargą skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, w którym strona wskazała, że na skutek zmiany adresu pocztowego przesłała pismo na poprzedni adres organu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmawiając przywrócenia terminu powołał się na art. 86 § 1 oraz art. 87 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.), dalej powoływanej jako "P.p.s.a." i wskazał, że skarżący nie uprawdopodobnił braku swojej winy w uchybieniu terminu do wniesienia skargi. Błędne zaadresowanie koperty ze skargą, tj. wskazanie nieaktualnego adresu organu (ulicy, kodu pocztowego) stanowiło niestaranność skarżącego i nie może świadczyć o wyłączeniu jego winy przy wywiązaniu się z obowiązku zachowania terminu do wniesienia skargi.

Sąd zaznaczył, że pod wskazanym przez skarżącego adresem nie mieściła się siedziba Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Operator pocztowy nie miał więc prawa pozostawić przesyłki u innej osoby niż adresat wskazany na kopercie. Podkreślono również, że doręczona skarżącemu decyzja zawierała jasne w swojej treści i jednoznaczne pouczenie o sposobie i trybie zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego. W pouczeniu tym wskazano również właściwy adres organu (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa) i wskazano, że skarga powinna być wniesiona za pośrednictwem tego organu. Brak staranności skarżącego w zapoznaniu się z treścią pouczeń zawartych w doręczonej decyzji nie spełnia również warunku "braku winy" w uchybieniu terminu.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył M. K., zarzucając naruszenie art. 88 P.p.s.a. poprzez jego niezastosowanie, a także art. 87 w zw. z art. 86 P.p.s.a. poprzez przyjęcie, że w sposób przez siebie zawiniony wysłał skargę z uchybieniem terminu do jej złożenia.

W uzasadnieniu zażalenia wskazano, że skarga została wysłana do organu, do którego powinna zostać złożona, zgodnie z art. 54 § 1 P.p.s.a. W ocenie skarżącego wysłanie skargi w formie przesyłki poleconej do określonego z pełnej nazwy organu pozwala w pełni na jego zidentyfikowanie, a w konsekwencji stwierdzenie, czy została ona wysłana, a tym samym złożona w terminie za pośrednictwem tego organu. Wysłanie skargi do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w dniu 6 lutego 2018 r. wraz ze wskazaniem, że organ ten mieści się w Warszawie oznacza, że skarga została złożona za pośrednictwem organu, którego działanie jest jej przedmiotem przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji, a więc zgodnie z treścią art. 54 § 1 P.p.s.a. i w terminie w nim wskazanym. Istotne znaczenie ma bowiem data wysłania przesyłki do organu, a nie data doręczenia jej organowi.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6120 Ewidencja gruntów i budynków
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego