Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. w przedmiocie kontraktu socjalnego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Janina Antosiewicz po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia K. M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 12 września 2006 r. sygn. akt II SAB/Bk 46/06 o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie doręczenie uzasadnienia postanowienia tego Sądu z dnia 12 czerwca 2006 r. umarzającego postępowanie sądowe w sprawie ze skargi K. M. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. w przedmiocie kontraktu socjalnego postanawia: oddalić zażalenie

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Uzasadnienie

Zaskarżonym postanowieniem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku odrzucił wniosek K. M. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia postanowienia tego Sądu z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt II SAB/Bk 46/06, którym umorzono postępowanie sądowe w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. W uzasadnieniu Sąd stwierdził, iż uzasadnienie tego postanowienia sporządzone i doręczone zostało skarżącemu z urzędu, zatem wniosek o jego sporządzenie był zbędny i niedopuszczalny, zdaniem Sądu, w rozumieniu art. 88 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej ustawą P.p.s.a., gdyż nie doszło w ogóle do uchybienia terminowi.

Zażalenie na to postanowienie wniósł K. M., domagając się jego uchylenia.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: zażalenie pozbawione jest uzasadnionych podstaw.

Zgodnie z art. 86 § 1 P.p.s.a. istnieje możliwość przywrócenia stronie uchybionego terminu do dokonania czynności w postępowaniu. Przywrócenie takie możliwe jest tylko w sytuacji, gdy uchybienie nastąpiło bez winy strony.

Jednakże - jak zauważył to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku - w przedmiotowej sprawie nie było możliwe przywrócenie K. M. terminu do wystąpienia z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia postanowienia ogłoszonego na rozprawie w dniu 12 czerwca 2006 r., którym umorzone zostało postępowanie sądowe w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z.

W myśl art. 163 § 1 P.p.s.a postanowienia ogłoszone na rozprawie Sąd uzasadnia, gdy podlegają zaskarżeniu i doręcza stronom. Uzasadnienie postanowienia z dnia 12 czerwca 2006 r. sporządzone zostało z urzędu i doręczone skarżącemu w dniu 29 czerwca 2006 r. (doręczenie nastąpiło do rąk brata strony, J. M.). Tym samym nie mógł rozpocząć biegu termin do wystąpienia z żądaniem sporządzenia tego uzasadnienia, a co za tym idzie niemożliwe było uchybienie temu terminowi. Zasadnie więc uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, iż niedopuszczalnym był wniosek, którym skarżący domagał się przywrócenia takiego terminu. Stosownie do art. 88 P.p.s.a. spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci, zatem postanowienie o odrzuceniu niedopuszczalnego wniosku K. M. wydane zostało zgodnie z prawem.

Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej