Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi z 4 grudnia 2014 r., sygn. akt II SA/Łd 1010/14 o przywróceniu terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łodzi z [...] stycznia 2013 r. Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Barbara Adamiak po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia M. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 4 grudnia 2014 r., sygn. akt II SA/Łd 1010/14 o przywróceniu terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi R. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z [...] stycznia 2013 r. Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości postanawia: oddalić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

W dniu 20 października 2014 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynęła, złożona za pośrednictwem organu, skarga R. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z [...] stycznia 2013 r. w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości gruntowej.

W skardze zawarto wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia. Wskazano, że z uwagi na brak wiedzy skarżącego o prawie wystąpienia z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia skargi, postanowieniem z 8 maja 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odrzucił skargę jako złożoną z uchybieniem terminu. Od tego orzeczenia R. M. wniósł skargę kasacyjną i wprawdzie po jej rozpoznaniu Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną, ale w uzasadnieniu postanowienia z 28 sierpnia 2014 r. wskazał, że "W niniejszej sprawie kwestia terminu, w którym skarżący powinien wnieść wniosek o przywrócenie terminu, została ostatecznie wyjaśniona dopiero w niniejszym postanowieniu. Tym samym strona na złożenie stosownego wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi będzie miała 7 dni od dnia doręczenia niniejszego orzeczenia." Oraz "skutki niedoręczenia decyzji stronie postępowania przez organ nie mogą być przerzucane na tę stronę". Pełnomocnik zaznaczył, że postanowienie z 28 sierpnia 2014 r. pełnomocnik odebrał w dniu 8 września 2014 r., zatem zachowany został termin 7 dni do złożenia skargi wraz z wnioskiem o przywrócenie uchybionego terminu.

Postanowieniem z 4 grudnia 2014 r. (sygn. akt II SA/Łd 1010/14) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przywrócił termin do wniesienia skargi.

W uzasadnieniu orzeczenia Sąd pierwszej instancji stwierdził, między innymi, że przedstawione przez skarżącego okoliczności uprawdopodabniają brak jego winy w uchybieniu terminu i uzasadniają przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej. Sąd powołał się na stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego przedstawione w uzasadnieniu postanowienia z 28 sierpnia 2014 r. oraz fakt, że skarżący dochował należytej staranności w zakresie od niego wymaganym. Zachował siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu a jednocześnie dopełnił czynności, której uchybił.

Zażalenie na postanowienie z 4 grudnia 2014 r. wniosła M. S. Podkreśliła, ze Sąd pierwszej instancji przed wydaniem zaskarżonego postanowienia zobowiązany był do ustalenia, czy R. M. jest stroną toczącego się postępowania. Wskazała i uzasadniła, że R. M. nie powinien posiadać przymiotu strony w postępowaniu administracyjnym.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Kwestia przywrócenia terminu do wniesienia skargi jest odrębna od kwestii, czy strona wnosząca skargę na akt wydany w postępowaniu administracyjnym była stroną tego postępowania. To, czy dana osoba posiadała status strony w postępowaniu administracyjnym podlega bowiem ocenie dopiero podczas rozpoznawania samej skargi, a nie wniosku o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

Zgodnie z art. 86 § 1 zd. 1 p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze