Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym Przewodniczący Sędzia NSA Anna Lech po rozpoznaniu w dniu 23 października 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia uczestnika postępowania M.G. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 1707/08 o przywróceniu H. B. terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi H. B. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] września 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: oddalić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie strona 1/2

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 1707/08, przywrócił H. B. termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, wskazując, że w świetle przedstawionych przez nią okoliczności nie ulega wątpliwości, że do uchybienia terminu przyczyniło się błędnie wystosowane do skarżącej wezwanie do uiszczenia wpisu solidarnie z B. K. (zarządzenie z 20 maja 2009 r.) oraz niepoinformowanie jej przez Sąd (przed wystosowaniem ponownego wezwania o wpis) o zwrocie wpisu uiszczonego uprzednio przez B. K. W związku z tym Sąd stwierdził, że skoro do uchybienia terminu doszło w następstwie wadliwych działań Sądu, to winy w jego uchybieniu nie można przypisać skarżącej.

Sąd uznał także, że skarżąca spełniła również pozostałe przesłanki warunkujące przywrócenie terminu, to jest złożyła odpowiedni wniosek i uiściła należny wpis, a więc dokonała czynności, dla której termin został wyznaczony.

Na to postanowienie zażalenie złożył uczestnik postępowania - M.G., który szeroko przytaczając i powołując się na orzecznictwo sądowoadministracyjne, w obszernym uzasadnieniu stwierdził, że w przypadku skarżącej w niniejszej sprawie, nie można mówić o braku winy w uchybieniu terminu.

Zdaniem uczestnika postępowania, H. B. powinna zdawać sobie sprawę, że odrzucenie skargi B. K. spowoduje zwrot uiszczonego wpisu, w związku z czym, tylko ona będzie obciążona obowiązkiem uiszczenia tegoż wpisu. Stwierdził ponadto, że powoływanie się przez skarżącą na fakt niedoręczenia przez Sąd informacji dotyczącej przyczyn zwrotu uprzednio uiszczonego wpisu nie może stanowić braku winy strony, a określona w art. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zasada dotycząca obowiązku informowania przez sąd stron postępowania o czynnościach procesowych i skutkach prawnych tych czynności, nie zobowiązuje sądu do szczegółowego instruowania strony co do wszelkich możliwych zachowań.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

zgodnie z art. 86 § 1 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

Natomiast w myśl postanowień art. 87 § 1 i § 2 tej ustawy, pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym, wnoszący o przywrócenie terminu, jest zobowiązany uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu.

W związku z powyższym, przywrócenie terminu do dokonania czynności sądowej uzależnione jest od dwóch przesłanek, po pierwsze: od zachowania stosownego terminu do złożenia wniosku, po drugie: od uprawdopodobnienia przez wnoszącego wniosek braku winy po jego stronie w uchybieniu terminu.

W kwestii dotyczącej siedmiodniowego terminu do wniesienia stosownego wniosku, Sąd pierwszej instancji uznał, że termin ten został przez skarżącą zachowany, z czym należy się zgodzić.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury