Sprawa ze skargi K. S. na czynność S. N. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu
Sentencja

I SA/Bd 159/12 POSTANOWIENIE Dnia 28 maja 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Urszula Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. S. na czynność S. N. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu postanawia: zwrócić S. N. z Kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy kwotę 200,00 zł tytułem nadpłaconej opłaty kancelaryjnej.

Inne orzeczenia o symbolu:
6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty
Inne orzeczenia z hasłem:
Koszty sądowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta
Uzasadnienie

Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2012 r. sygn. akt I SA/Bd 159/12 stwierdzono bezskuteczność zaskarżonej czynności S. N. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu.

S. N. wniósł o przesłanie odpisu sentencji orzeczenia z dnia 24 kwietnia 2012 r. Organ dwukrotnie uiścił opłatę kancelaryjną w kwotach po 100 zł (dowód: polecenia przelewu z dnia 07 maja 2012 r. i 08 maja 2012 r. - k. 33 i 34 akt sądowych) tytułem opłaty kancelaryjnej za odpis sentencji orzeczenia.

Pismem z dnia 14 maja 2012 roku pełnomocnik organu zawnioskował o zwrot nadpłaconej opłaty kancelaryjnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, zwanej dalej: "ppsa"), opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

W przedmiotowej sprawie opłata kancelaryjna za odpis orzeczenia z uzasadnieniem nie jest pobierana. W świetle bowiem art. 142 § 1 ppsa, odpis wyroku z uzasadnieniem sporządzonym z urzędu doręcza się każdej stronie.

Z akt sprawy wynika, że organ uiścił opłatę kancelaryjną w łącznej wysokości 200 zł. W tym stanie rzeczy, powstałą w wysokości 200,00 zł nadpłatę, Sąd postanowił zwrócić organowi na podstawie art. 225 ppsa, o czym orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty
Inne orzeczenia z hasłem:
Koszty sądowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta