Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie podatku akcyzowego za okres od sierpnia 2004r. do sierpnia 2005r
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Leszek Kleczkowski Sędziowie: Sędzia WSA Halina Adamczewska-Wasilewicz Asesor WSA Ewa Kruppik - Świetlicka (spr.) Protokolant Asystent sędziego Joanna Jaworska po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 04 listopada 2008 r. sprawy ze skargi M. Z. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za okres od sierpnia 2004r. do sierpnia 2005r postanawia: zawiesić postępowanie na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Inne orzeczenia o symbolu:
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
Inne orzeczenia z hasłem:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie

Na rozprawie w dniu 4 listopada 2008r. pełnomocnik strony skarżącej złożył wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie, argumentując, że przepisy będące podstawą prawną rozstrzygnięcia organu tj. § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego( Dz. U. Nr 87, poz. 825 ze zm. ) - są przedmiotem badania przez Trybunał Konstytucyjny, w związku z zadanym przez Naczelny Sąd Administracyjny pytaniem prawnym, co do zgodności ww. przepisów z art. 2 Konstytucji RP ( sprawa o sygn. P 94/08) .

Mając powyższe na względzie , Sąd postanowił z urzędu na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. ) postępowanie zawiesić z uwagi na fakt, że rozstrzygnięcie niniejszej sprawy zależy od wyniku toczącego się postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
Inne orzeczenia z hasłem:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej