Sprawa ze skargi Wojciecha R. na upomnienie wynikające z prawomocnej decyzji Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie: kary pieniężnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Asesor sądowy Urszula Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 09 października 2006r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojciecha R. na upomnienie wynikające z prawomocnej decyzji Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] 2006r. Nr Up. [...] w przedmiocie: kary pieniężnej p o s t a n a w i a: odrzucić skargę

Uzasadnienie

W dniu [..] 2006r. zostało wystawione upomnienie Nr Up. [...] dla prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych w sprawie kary pieniężnej wynikającej z prawomocnej decyzji Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

Skarżący złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarga na ww. upomnienie. Zgodnie jednak z art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) właściwym do rozpoznania sprawy jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jest niedopuszczalna. Zgodnie z art. 3 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej. Stosownie zaś do art. 3 § 2 wymienionej ustawy, sądy administracyjne orzekają w sprawach skarg na: 1) decyzje administracyjne; 2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty; 3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie; 4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa; 5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej: 6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej; 7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego; 8) bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4.

Dokonanie w sprawie przez organ administracji publicznej czynności w postaci wystosowania do skarżącego upomnienia nie mieści się w katalogu spraw wymienionych w art. 3 § 2 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Przesłanie upomnienia na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) jest czynnością poprzedzającą wszczęcie postępowania egzekucyjnego , która nie podlega zaskarżeniu.

Mając powyższe na uwadze Sąd działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 cyt. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1