Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy: Sarah Sobecka - Kucharczyk po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata J.K. o zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi A.K. na działanie S.R. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu postanawia przyznać adwokatowi J. K. ze Skarbu Państwa (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy) kwotę 146,40 (sto czterdzieści sześć 40/100) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Inne orzeczenia o symbolu:
6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty
Inne orzeczenia z hasłem:
Koszty sądowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta
Uzasadnienie

Pismem z dnia 30 czerwca 2008 r. ustanowiony z urzędu pełnomocnik A.K.- adwokat J.K. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z wnioskiem o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu, związanych ze sporządzeniem przez niego opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Sądu z dnia 15 stycznia 2008 r. odrzucającego skargę na wskazane powyżej działanie S.R.. Jednocześnie złożył oświadczenie, iż koszty udzielonej pomocy prawnej nie zostały zapłacone.

Zgodnie z § 19 pkt 1 w zw. z § 18 ust 1 pkt 2 lit b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ( Dz. U. Nr 163 poz. 1348; z późn. zm.), minimalne koszty należne pełnomocnikowi za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wynoszą 120 zł. Na podstawie akt sprawy uznano, iż w sprawie nie wystąpiły okoliczności uzasadniające zwiększenie ww. stawki.

Stosownie do brzmienia § 3 ust 3 ww. rozporządzenia podwyższono należne koszty udzielonej pomocy prawnej o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 250 ustawy z dnia

30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270: z późn. zm.) w zw. z § 18 ust 1 pkt 2 lit b oraz § 19 pkt 1 cyt. rozporządzenia orzeczono jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty
Inne orzeczenia z hasłem:
Koszty sądowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta