Zażalenie na czynność Starosty T. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Sędzia WSA Halina Adamczewska-Wasilewicz po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2017r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia na postanowienie zawarte w pkt 3 wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 04 kwietnia 2017r. sygn. akt I SA/Bd 88/17 w sprawie ze skargi H. S. na czynność Starosty T. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu. postanawia: 1. uwzględnić zażalenie i uchylić postanowienie zawarte w pkt 3 wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 04 kwietnia 2017r. sygn. akt I SA/Bd 88/17 2. zasądzić od Starosty T. na rzecz H. S. kwotę 697 zł (sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego

Inne orzeczenia o symbolu:
6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty
Inne orzeczenia z hasłem:
Koszty sądowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu skargi H. S. na czynność Starosty T. z dnia [...]r.

w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu w dniu 04 kwietnia 2017r. wydał wyrok o sygn. I SA/Bd 88/17, w którym stwierdził bezskuteczność zaskarżonej czynności i uznał uprawnienie Skarżącego do otrzymania zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu. W pkt 3 sentencji wyroku zasądził od Starosty T. na rzecz H. S. kwotę 457 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Pismem z dnia 21 kwietnia 2017r. strona skarżąca reprezentowana przez pełnomocnika wniosła zażalenie na postanowienie zawarte w punkcie 3 powyższego wyroku, kwestionując wysokość zasądzonej do zwrotu kwoty.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 195 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016r., poz. 718), dalej jako: "P.p.s.a.", jeżeli zażalenie zarzuca nieważność postępowania lub jest oczywiście uzasadnione, wojewódzki sąd administracyjny, który wydał zaskarżone postanowienie, może na posiedzeniu niejawnym, nie przesyłając akt Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo. Od ponownie wydanego postanowienia przysługują środki odwoławcze na zasadach ogólnych.

Z treści powołanego wyżej przepisu i w oparciu o zarzuty zażalenia uznać należy, że jest ono oczywiście uzasadnione. Sąd błędnie przyjął, że Skarżącemu należy się od organu zwrot kosztów postępowania w wysokości 457,00 zł. Na sumę tę składał się wpis sądowy (200 zł), koszty zastępstwa procesowego (240,00 zł) oraz koszty opłaconego pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł.

Wskazać należy, że w postępowaniu przed sądem Skarżącego reprezentowała pełnomocnik radca prawny. Bez wątpienia sprawa będąca przedmiotem rozpoznania należy do kategorii "innych spraw" w rozumieniu § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 1804), dalej jako: "Rozporządzenie".

W konsekwencji w poczet zasądzonej od organu kwoty zwrotu na rzecz Skarżącego kosztów postępowania należy wliczyć kwotę 480,00 zł z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.

Mając na uwadze powyższe, Sąd uznał, że przedmiotowe zażalenie jest oczywiście uzasadnione, wobec czego na podstawie art. 195 § 2 P.p.s.a. orzekł jak w pkt 1 sentencji postanowienia. O wysokości zasądzonych kosztów postępowania w pkt 2 sentencji orzeczono na podstawie art. 200 i art. 205 § 2 P.p.s.a. w zw. z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c) Rozporządzenia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty
Inne orzeczenia z hasłem:
Koszty sądowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta