Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego za 2010 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Jacek Pruszyński po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] października 2010 r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego za 2010 r. p o s t a n a w i a : zwrócić skarżącemu M. K. cały uiszczony wpis sądowy w kwocie 268 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem złotych).

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego.

W związku z treścią tego przepisu, zauważenia wymaga, że prawomocnym postanowieniem z 15 grudnia 2010 r. I SA/Bk 722/10, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku odrzucił skargę M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z [...] października 2010 r. nr [...], wydaną w przedmiocie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego za 2010 r. Z akt sprawy wynika ponadto, że po doręczeniu odpisu zarządzenia o ustaleniu wpisu sądowego w tej sprawie, skarżący uiścił w dniu 20 grudnia 2010 r. kwotę 268 zł (polecenie przelewu - k.19).

Z uwagi na powyższe należało zwrócić skarżącemu uiszczony wpis od skargi, o czym orzeczono w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Strona 1/1