Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia taryf obejmujących ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
Sentencja

Dnia 14 września 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Irena Wesołowska po rozpoznaniu w dniu 14 września 2015 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku A.D. o zwrot wpisu od skargi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2015 r., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryf obejmujących ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków p o s t a n a w i a: oddalić wniosek o zwrot wpisu od skargi

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 10 czerwca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku umorzył postępowanie w sprawie ze skargi A.D. na uchwałę Rady Gminy. W postanowieniu tym Sąd wskazał, że postępowanie stało się w rozpoznawanej sprawie bezprzedmiotowe z uwagi na podjęcie uchwały w dniu 31 marca 2015 r. przez Radę Gminy, na mocy której zaskarżona uchwała utraciła moc z dniem 2 czerwca 2015 r.

W piśmie z dnia 23 lipca 2015 r. A.D. złożył wniosek o zwrot uiszczonego w sprawie wpisu od skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności wskazać należy, że ustawą z dnia z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2015 r., poz. 658) dalej w skrócie zwana Ustawą zmieniającą, dokonano nowelizacji ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) - dalej w skrócie zwanej p.p.s.a. Zgodnie z art. 2 Ustawy zmieniającej, przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 2-8, pkt 10-14, pkt 19-32, pkt 34-39, pkt 41-47, pkt 51, pkt 52, pkt 55, pkt 57, pkt 58, pkt 60-69, pkt 71, pkt 72 i pkt 74-81 niniejszej ustawy stosuje się również do postępowań wszczętych przed dniem jej wejścia w życie. W pozostałym zakresie do tych postępowań stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym. Zmiany w p.p.s.a., które zostały dokonane Ustawą zmieniającą weszły w życie z dniem 15 sierpnia 2015 r.

Mając powyższe na względzie wskazać należy, że podstawą niniejszego rozstrzygnięcia są zatem przepisy p.p.s.a. w brzmieniu obowiązującym po dokonanej nowelizacji.

Zgodnie z art. 199 p.p.s.a., strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Kwestię zwrotu poniesionych kosztów sądowych reguluje przepis art. 200 p.p.s.a, zgodnie z którym, w razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji przysługuje skarżącemu od organu, który wydał zaskarżony akt, zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw. Ponadto zwrot kosztów przysługuje skarżącemu od organu także w razie umorzenia postępowania z przyczyny określonej w art. 54 § 3 (tryb autokontroli), o czym stanowi przepis art. 201 § 1 p.p.s.a. Sąd zwraca także wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy (art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie nie zachodziła żadna ze wskazanych wyżej okoliczności. Zaskarżony akt nie został bowiem uchylony w trybie autokontroli, skarga nie została uwzględniona przez Sąd a strona skarżąca nie cofnęła skargi. Przepisy p.p.s.a. nie przewidują natomiast możliwości zwrotu kosztów w sytuacji umorzenia postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość, za wyjątkiem sytuacji uchylenia zaskarżonego aktu przez organ w trybie art. 54 § 3 p.p.s.a., która to sytuacja nie miała w rozpoznawanej sprawie miejsca. Warunkiem zastosowania autokontroli przez organ administracji publicznej jest bowiem uwzględnienie skargi w całości, co oznacza uznanie za zasadne zarówno zawartych w niej zarzutów, podstawy prawnej, a także wniosków. W sytuacji gdy strona wnosząc skargę na uchwałę Rady Gminy domaga się stwierdzenia jej nieważności w całości, to uchylenie przez organ Gminy kwestionowanej uchwały nie może być uznane za uwzględnienie skargi w trybie autokontroli (zob. postanowienie NSA z 12 lutego 2013 r., sygn.. akt II OSK 228/13, orzeczenie dostępne na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Z powyższych względów, na podstawie art. 199 p.p.s.a wniosek o zwrot wpisu od skargi podlegał oddaleniu.

Strona 1/1