Skarga M. B. na interpretację indywidulaną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof Przasnyski po rozpoznaniu w dniu 18 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi M. B. na interpretację indywidulaną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13 kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi.

Uzasadnienie strona 1/2

Pismem z dnia 23 maja 2018 r. M. B., działający przez pełnomocnika J. S., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 3 lipca 2018 r. wezwano pełnomocnika skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi poprzez złożenie pełnomocnictwa procesowego lub jego uwierzytelnionego odpisu do działania w imieniu skarżącego przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi oraz wykazania, że spełnia wymogi art. 35 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), dalej jako "p.p.s.a.", w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu tego zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Ponadto zarządzeniem z dnia 3 lipca 2018 r. pełnomocnik skarżącego został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 200 zł z pouczeniem, że nieuczynienie zadość wezwaniu w terminie 7 dni od doręczenia odpisu zarządzenia skutkować będzie odrzuceniem skargi.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sprawy wynika, że zarządzenia doręczono pełnomocnikowi skarżącemu w dniu 13 lipca 2018 r.

Zakreślony termin upłynął bezskutecznie.

Pismem z dnia 2 sierpnia 2018 r. skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi.

W uzasadnieniu podniósł, że do złożenia skargi upoważnił firmę "A" Sp. z o.o. i J. S. Od 15 czerwca 2018 r. do chwili obecnej nie ma żadnego kontaktu ani z ww. firmą ani z pełnomocnikiem. Skarżący dodał, że w między czasie spółka ta zmieniała wielokrotnie siedzibę, a jeden z byłych jej pracowników został zatrzymany za oszustwa finansowe.

Skarżący wskazał również, że po uzyskaniu powyższej informacji w dniu 2 sierpnia 2018 r. udał się do Sądu celem zorientowania się, jak wygląda sprawa złożonej skargi i otrzymał informację, że w dniu 20 lipca 2018 r. upłynął termin do uiszczenia wpisu.

Końcowo, skarżący dodał, że na chwilę obecną podejmuje działania, aby skontaktować się z ww. firmą, a jeśli nie przyniosą rezultatu, to złoży zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Do wniosku skarżący dołączył podpisany przez siebie egzemplarz skargi oraz kopię potwierdzenia uiszczenia wpisu od skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 37 § 1 p.p.s.a., pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Powyższe oznacza, że w aktach sprawy powinien znaleźć się pisemny dokument potwierdzający istnienie pełnomocnictwa uprawniającego do reprezentowania strony w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Braki w tym zakresie podlegają uzupełnieniu na wezwanie, w trybie art. 49 § 1 p.p.s.a.

W art. 49 p.p.s.a. odnoszącym się do braków pisma wskazano, że jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej (§1). Pismo poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od dnia jego wniesienia (§ 3). Zauważyć w tym miejscu należy, że przepisy o zwrocie pisma nie dotyczą w szczególności skargi, gdyż w tym przypadku następuje jej odrzucenie (art. 58 § 3 p.p.s.a.).Każde pismo strony, w tym i skarga, powinno zawierać, niezależnie od elementów składowych tego pisma zawartych w art. 46 § 1 p.p.s.a., podpis strony albo jej pełnomocnika ustawowego lub pełnomocnika (pkt 4). Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa (art. 46 § 3).

Strona 1/2