I SA/Gd 703/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-10-24

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Wojtynowska, Sędziowie Sędzia WSA Krzysztof Przasnyski (spr.), Sędzia WSA Irena Wesołowska, Protokolant Starszy Sekretarz sądowy Agnieszka Rupińska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 24 października 2012 r. sprawy ze skargi K.K., A.C. V.S. na czynność Burmistrza Miasta L. z dnia 20 marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych na jedno dziecko na 2012 rok postanawia: 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić skarżącym solidarnie kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi.

Inne orzeczenia o symbolu:
6531 Dotacje oraz subwencje z budżetu państwa, w tym dla jednostek samorządu terytorialnego
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta

Uzasadnienie Strona 1/3

K. K., A. C. oraz V. S. wniosły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Gdańsku za pośrednictwem organu skargę na czynność Burmistrza Miasta z dnia

20 marca 2012 r., dotyczącą obliczenia miesięcznej stawki dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych w 2012 r.

Zaskarżonej czynności zarzucono naruszenie art. 90 ust. 2b, ust. 2d i ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.

Nr 256, poz. 2572 ze zm.), art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz.207 ze zm.).

W uzasadnieniu podniesiono, że kwestionowana czynność zatwierdza nieprawidłowe, niezgodne z wymienionymi przepisami określenie wysokości dotacji

na jedno dziecko przyznane niepublicznym placówkom prowadzonym przez skarżące, gdyż wyłącza z kosztów bieżących, stanowiących podstawę obliczenia dotacji, wydatki na wyżywienie dzieci oraz opłat wnoszonych przez rodziców.

W ocenie skarżących, Burmistrz Miasta bezprawnie zaniżył wysokość miesięcznej stawki dotacji pomimo, iż określenie podstawy ich obliczenia należy

do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

W odpowiedzi na skargę Burmistrz Miasta wniósł o jej oddalenie, podnosząc m.in., że udzielanie dotacji placówkom niepublicznym zostało uregulowane przez Radę Miejską w Lęborku w uchwale Nr LII-447/2010 z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół

i placówek prowadzonych na terenie Gminy Miasto Lębork oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. W § 2 tej uchwały określono, w jakiej wysokości przysługuje dotacja, natomiast w § 5 ust. 1 wskazano, że wysokość nominalnej stawki miesięcznej dotacji na jednego ucznia oblicza corocznie Burmistrz Miasta zgodnie

z zasadami zawartymi w § 2.

Organ przytoczył pogląd wyrażany w orzecznictwie, iż czynności organu wykonawczego gminy polegające na wyliczeniu dotacji dla konkretnego niepublicznego przedszkola nie należą do żadnej z form działania administracji publicznej, lecz

są czynnościami technicznymi o charakterze księgowo-rachunkowym, do których

nie stosuje się art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., Poz. 270), zwanej dalej "p.p.s.a.",

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Badanie merytorycznej zasadności skargi poprzedza analiza jej dopuszczalności. W tym zakresie Sąd bada przede wszystkim dopuszczalność skargi, to znaczy czy skarga dotyczy przedmiotu objętego właściwością sądu administracyjnego.

Strona 1/3 następna(2) > koniec(3) >|
Inne orzeczenia o symbolu:
6531 Dotacje oraz subwencje z budżetu państwa, w tym dla jednostek samorządu terytorialnego
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta


Szukaj inne orzeczenia NSA: