Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy dotyczącej ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bożena Miliczek - Ciszewska, , , po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy [...] na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy dotyczącej ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi p o s t a n a w i a przywrócić termin do wniesienia skargi. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie strona 1/2

Uchwałą z dnia [...] r. nr [...] Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w K. stwierdziło nieważność uchwały Rady Gminy [...] z dnia [...] r. nr [...] w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w części dotyczącej:

- § 1 ust. 2 uchwały w zakresie zapisu "w ilości nie mniejszej niż 3 worki na mieszkańca na rok kalendarzowy przy czym w okresie od 1.07.2013 r. do 31.12.2013r. w ilości nie mniejszej niż jeden worek na mieszkańca";

- § 3 uchwały.

Uchwała Rady Gminy [...] o wniesieniu skargi do sądu administracyjnego na wyżej oznaczone rozstrzygnięcie nadzorcze podjęta została w dniu 20 czerwca 2013 r.

W piśmie z dnia 1 lipca 2013 r. (data pisma) Gmina [...] , reprezentowana przez pełnomocnika będącego radcą prawnym wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na powyższą uchwałę.

Odpowiadając na skargę, pełnomocnik organu wniósł o jej oddalenie.

Postanowieniem z dnia 30 września 2013 r. Sąd odrzucił skargę Gminy [...] jako wniesioną po upływie terminu, przewidzianego na dokonanie tej czynności.

W motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że w rozpatrywanej sprawie stanowiąca przedmiot skargi uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej (rozstrzygnięcie nadzorcze) doręczona została Przewodniczącemu Rady Gminy [...] w dniu 31 maja 2013 r., co wynika ze znajdującej się w aktach administracyjnych poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii zwrotnego potwierdzenia odbioru. Natomiast skarga zawarta w piśmie z dnia 1 lipca 2013 r. złożona została osobiście w organie w dniu 2 lipca 2013 r. Ostatni dzień terminu na wniesienie skargi przypadał natomiast na dzień 1 lipca 2013 r. Sąd wskazał w powyższym kontekście na treść art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), zwanej dalej: u. o s. g., zgodnie z którym rozstrzygnięcia organu nadzorczego dotyczące gminy, w tym rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 96 ust. 2 i art. 97 ust. 1, a także stanowisko zajęte w trybie art. 89, podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia.

Odpis postanowienia o odrzuceniu skargi doręczony został pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 7 października 2013 r.

W dniu 14 października 2013 r. strona skarżąca wniosła - za pośrednictwem organu - wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

W uzasadnieniu wniosku strona skarżąca podniosła, iż Sąd uznał dzień 31 maja 2013 r. za datę doręczenia uchwały Izby. Licząc termin przewidziany na wniesienie skargi od tej daty, byłaby ona istotnie spóźniona. Strona skarżąca zauważyła jednak, że za datę doręczenia spornej uchwały przyjęła dzień 3 czerwca 2013 r. Powyższa rozbieżność dat wynika bowiem z faktu, że do Gminy [...] wpłynęły dwa egzemplarze uchwały. Pierwszy z nich, adresowany do Przewodniczącego Rady Gminy, faktycznie opatrzony jest datą wpływu 31 maja 2013 r. Natomiast drugi egzemplarz uchwały, adresowany do Wójta Gminy [...] , wpłynął odrębnie w dniu 3 czerwca 2013 r. Strona wskazała, że przy ustalaniu końcowego terminu wniesienia skargi kierowano się datą wpływu tego egzemplarza uchwały, który otrzymał Wójt. Co więcej, licząc od tej daty termin na wniesienie skargi, uznać należałoby, iż został on zachowany. Strona podniosła także, iż sytuacja, polegająca na doręczeniu do Urzędu Gminy dwóch egzemplarzy tej samej uchwały była na tyle nietypowa, że nie porównano dat wpływu obydwu egzemplarzy uchwały i z pełnym przekonaniem zakładano, iż data 3 czerwca 2013 r. pozwala na prawidłowe obliczenie terminu na wniesienie skargi.

Strona 1/2