Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 2006r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Rojek po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2012r. na posiedzeniu niejawnym wniosku PZ o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu w sprawie ze skargi PZ na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 2006r. postanawia: odmówić przywrócenia terminu.

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/2

Postanowieniem z 10 kwietnia 2012r. I SA/Ke 53/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach odmówił PZ przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 2006r. W uzasadnieniu Sąd pierwszej instancji wskazał, że pismem z dnia 6 marca 2012r. przesłał skarżącemu PZ odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi, w terminie siedmiu dni. Pismo zostało doręczone skarżącemu w dniu 12 marca 2012r.

W dniu 26 marca 2012r. skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi i jednocześnie uiścił wpis. We wniosku wyjaśnił, że mieszka w O. koło S, natomiast pełnomocnik prowadzi kancelarię w K.. Kontaktują się za pomocą poczty elektronicznej i telefonicznie. Pełnomocnik zawiadomił skarżącego o konieczności uiszczenia wpisu, o jego wysokości oraz o tym, że termin do dokonania tej czynności upływa w dniu 19 marca 2012r. Skarżący potwierdził w rozmowie telefonicznej, że wpłaci wpis od skargi do kasy Sądu. Łączna suma wpisów we wszystkich sprawach skarżącego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach wyniosła 14.221 zł.

Skarżący rozpoczął starania o zebranie pieniędzy, lecz w dniu 14 marca 2012r. nagle zachorował. Doznał nerwicy i bólu uniemożliwiającego jakikolwiek ruch. Schorzenie minęło w dniu 23 marca 2012r. W dniu 24 marca 2012r. pełnomocnik dowiedział się, że skarżący rozpoczął starania o pozyskanie niezbędnej kwoty pieniędzy. W dniu 26 marca 2012r. PZ uiścił wpis.

Skarżący wyjaśnił, że na dzień 12 marca 2012r. nie posiadał środków na uiszczenie wpisów sądowych. Związane jest to z trudnościami finansowymi prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i wszczętego przez organy podatkowe postępowania egzekucyjnego. Skarżący jest w trudnej sytuacji rodzinnej. W jego ocenie, uchybił terminowi do uiszczenia wpisu bez swojej winy.

Do wniosku skarżący dołączył historię zdrowia i choroby z dnia 3 czerwca 2011r. i zaświadczenie lekarskie z dnia 14 marca 2012r. zawierające wskazanie do leżenia minimum do dnia 23 marca 2012r.

W tak ustalonym stanie faktycznym sprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach podniósł, że w przypadku, gdy strona reprezentowana jest przez pełnomocnika, to jego brak winy jest warunkiem przywrócenia terminu przez sąd.

W niniejszej sprawie pełnomocnik nie zadbał o wypełnienie obowiązku uiszczenia wpisu w terminie, co uzasadniało odmowę przywrócenia terminu.

Na postanowienie to PZ wniósł zażalenie.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 14 czerwca 2012r. I FZ 185/12 uchylił zaskarżone postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach i przekazał sprawę temu Sądowi do ponownego rozpoznania. Naczelny Sąd Administracyjny podniósł, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wadliwie ocenił przesłankę zawinienia w zakresie nieterminowego uiszczenia wpisu od skargi w stosunku do profesjonalnego pełnomocnika reprezentującego skarżącego. Nawet bowiem od profesjonalnego pełnomocnika nie można wymagać bezwzględnego obowiązku wyegzekwowania od jego mocodawcy danego zachowania w celu terminowego dokonania danej czynności procesowej. Naczelny Sąd Administracyjny podniósł, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach ponownie rozpoznając sprawę powinien przede wszystkim zbadać, czy po stronie skarżącego zaistniała przeszkoda faktycznie uniemożliwiająca uiszczenie wpisu sądowego od skargi w stosownym terminie i co za tym idzie, czy wniosek o przywrócenie terminu został złożony w terminie zakreślonym w art. 87 § 1 P.p.s.a.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej