Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania podatkowego za rok 2008
Sentencja

Dnia 16 grudnia 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym : Przewodniczący : Asesor WSA Inga Gołowska po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 03 lipca 2008r. znak: [...] w przedmiocie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania podatkowego za rok 2008 postanawia skargę odrzucić

Inne orzeczenia o symbolu:
6115 Podatki od nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia [...] września 2008r. skarżący J. W. został wezwana do podania wartości przedmiotu zaskarżenia. Skarżący został pouczona , iż nieusunięcie braków formalnych skargi w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, spowoduje odrzucenie skargi na zasadzie art. 58 §1 pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U Nr 153, poz. 1270 ze zm. dalej p.p.s.a.).

Powyższe wezwanie skarżący odebrał w dniu [...] października 2008r. ( data na zwrotnym poświadczeniu odbioru) zatem termin do uzupełnienia braków upłynął w dniu [...] listopada 2008r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

W postępowaniu sądowoadministracyjnym co do zasady strony ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie ( art. 199 p.p.s.a.). Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata ( art. 220 § 1 p.p.s.a.). Zgodnie z art. 214 § 1 obowiązany do uiszczenia kosztów sądowych ( poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie i dotyczącymi przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych) jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie.

Przepis art. 215 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U Nr 153, poz. 1270 ze zm.) powoływanej dalej jako p.p.s.a stanowi, że w sprawach w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne, nakłada na stronę wszczynająca postępowanie w danej instancji w drodze skargi, skargi kasacyjnej lub skargi o wznowienie postępowania obowiązku podania wartości przedmiotu zaskarżenia.

Od tych pism pobierany jest bowiem wpis stosunkowy, zależny od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem. (art. 230 i 231 p.p.s.a. oraz §1 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawach wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi- Dz. U Nr 221, poz. 2193 ze zm.).

Z powołanych przepisów wynika zatem, iż obowiązek poniesienia wpisu od skargi oraz jego wysokość są niezależne od woli sądu czy też od zasadności skargi wynikają bowiem z przepisów ustawy i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, do których stosowania obligują sądy art. 178 ust. 1 , art. 2, 7 i 87 ust. 1 Konstytucji RP.

Zauważyć przy tym należy, iż uzależnienie prawa do rozpoznania sprawy przez niezawisły sąd ( art. 45 Konstytucji RP) od ponoszenia opłat sądowych nie stanowi co do zasady ograniczenia tego prawa (vide: wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie 48140/99 - [...], opubl. w Systemie Informacji Prawnej Lex pod nr 168738).

Niedochowanie wymogu podania wartości przedmiotu zaskarżenia w skardze sądowej stanowi brak formalny, do którego uzupełnienia wzywa stronę skarżącą Przewodniczący Wydziału (art. 49 §1p.p.s.a.).

Jak wynika z akt przedmiotowej sprawy skarżący w piśmie z dnia [...] listopada 2008r. ( pismo nadane w placówce pocztowej w dniu [...] listopada 2008r.) określił wartość przedmiotu zaskarżenia w ten sposób: ,,wartość przedmiotu ubyte czyli ubyło działki na dojazd do domu bo został pomniejszony w granicach około 5.000 zł drugiej działki 3.000 zł".

Stronie wezwanej do usunięcia braków formalnych złożonego pisma nie przysługuje jakikolwiek margines interpretacyjny odnośnie sposobu wykonania wezwania, jeżeli zawiera ono w sposób szczegółowy i wyraźny czynności, których dopełnienie jest wymagane do nadania sprawie dalszego biegu (vide: postanowienie WSA w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2004r. sygn. akt: III SA/Wa 905/04 niepub.).

W niniejszej sprawie skarżący został wezwany do podania wartości przedmiotu zaskarżenia ale mimo pouczenia o ujemnych skutkach prawnych wynikających z nieusunięci przedmiotowego braku formalnego w terminie nie wskazał wartości przedmiotu zaskarżenia.

W tej sytuacji mając na względzie art. 58 § 1 pkt. 3 i §3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6115 Podatki od nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze