Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Zarządu Województwa w przedmiocie nieuwzględnienia protestu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wiesław Kuśnierz po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. M. na rozstrzygnięcie Zarządu Województwa z dnia 4 grudnia 2017 r. znak: [...] w przedmiocie nieuwzględnienia protestu postanawia przywrócić M. M. termin do uzupełnienia braków formalnych skargi.

Inne orzeczenia o symbolu:
6559
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Zarząd Województwa
Uzasadnienie strona 1/3

M. M. (dalej: Skarżący) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na rozstrzygnięcie Zarządu Województwa z dnia 4 grudnia 2017 r. znak: [...] w przedmiocie nieuwzględnienia protestu, wraz z załącznikami. W skardze podano adres pocztowy oraz adres poczty elektronicznej.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału wezwano Skarżącego pismem z 19 grudnia 2017 r., do przedłożenia odpisu załączników potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Wezwanie wysłano na adres pocztowy wskazany w skardze. Przesyłka pocztowa nie została odebrana przez Skarżącego pomimo dwukrotnego awizowania.

Skarżący przy piśmie z dnia 21 grudnia 2017 r. przedłożył potwierdzoną za zgodność dokumentację konkursową, która nie zawierała uwierzytelnionej kopii jednej z kart ocen.

W związku z powyższym, w wykonaniu zarządzenia sędziego z dnia 17 stycznia 2018 r., wezwaniem z dnia 18 stycznia 2018 r. wezwano Skarżącego do przedłożenia kompletnej dokumentacji zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r., poz. 1460, dalej: ustawa wdrożeniowa), w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia skargi bez rozpatrzenia.

Przesyłka zawierająca powyższe wezwanie została wysłana wyłącznie na adres pocztowy wskazany w skardze i nie została odebrana, mimo dwukrotnego awizowania.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 19 stycznia 2018 r., wysłano do Skarżącego zawiadomienie o wyznaczeniu rozprawy, na adres pocztowy wskazany w skardze oraz wysłano wiadomość na adres poczty elektronicznej. Skarżący potwierdził elektronicznie odebranie wiadomości.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 12 lutego 2018 r. odwołano wyznaczoną rozprawę, o czym zawiadomiono Skarżącego również drogą elektroniczną.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 22 marca 2018 r. zawiadomiono Skarżącego o wyznaczeniu rozprawy jedynie na adres pocztowy wskazany w skardze.

Na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2018 r. Skarżący stawił się wraz z ojcem - pełnomocnikiem, który oświadczył, że do skargi dołączył odrębne pismo napisane odręcznie, w którym wnosił o doręczanie mu korespondencji drogą elektroniczną.

Sąd, stwierdzając w aktach sprawy brak takiego dokumentu, zobowiązał pełnomocnika Skarżącego do przedłożenia w terminie 7 dni kopii przedmiotowego pisma, odraczając rozprawę z terminem na piśmie.

Pełnomocnik Skarżącego (ojciec) wniósł dnia 27 kwietnia 2018 r. pismo, w którym zawarł m.in. wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi, jednocześnie załączając brakującą w dokumentacji konkursowej, uwierzytelnioną kopię karty oceny.

W uzasadnieniu wniosku podniósł, że ma 60 lat i być może tylko ustnie poprosił o drogę mailową korespondencji z sądem składając skargę. Wskazał również, że skargę z licznymi załącznikami składał bezpośrednio po odebraniu załączników z Urzędu Marszałkowskiego, a przy takiej ilości załączników jedno pismo mogło się zagubić. Podniósł, że przesłane drogą elektroniczną zawiadomienie o rozprawie potraktował jako potwierdzenie wiedzy sądu o wniosku o doręczanie pism tą drogą. Wskazał, że laboratorium syna zmieniało siedzibę, dlatego korespondencja na adres pocztowy wskazany w skardze nie mogła być odbierana. Pełnomocnik wskazał na aktualny adres, wskazując jednak, że ponownie prosi o doręczanie pism drogą elektroniczną.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6559
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Zarząd Województwa