Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Maja Chodacka po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2015r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D.C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 18 grudnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r. postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie

Skarżąca D.C. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 18 grudnia 2014r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013r. W skardze zawarto wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Wniosek ten nie został w żaden sposób uzasadniony.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje.

Stosownie do art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), Sąd, po przekazaniu skargi, może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

W oparciu o cytowany przepis wskazać należy, że podstawową przesłanką wstrzymania wykonania rozstrzygnięcia jest wykazanie niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, przez co należy rozumieć sytuację, gdy szkoda (majątkowa, a także niemajątkowa) nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego (postanowienie NSA z dnia 20 grudnia 2004 r., sygn. akt GZ 138/2004).

Wniosek o zastosowanie ochrony tymczasowej powinien być szczegółowo uzasadniony. Konieczna jest spójna argumentacja, poparta faktami oraz odnoszącymi się do nich dowodami, które uzasadniają wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu. Nieodzowne jest w jej ramach wykazanie jednej z przesłanek określonych w art. 61 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, tj. zaistnienie niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniach z dnia 25 maja 2004r., sygn. akt FZ 71/04 (niepublikowane) i sygn. akt FZ 87/04 oraz z dnia 18 maja 2004r., sygn. akt FZ 65/04 podkreślił, iż na stronie ciąży obowiązek uzasadnienia wniosku, a w tym wskazania okoliczności uzasadniających jego uwzględnienie. Sąd administracyjny nie dokonuje żadnych ustaleń faktycznych w sprawie o wstrzymanie wykonania decyzji (postanowienia). Jednocześnie pamiętać należy, że jakkolwiek wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji jest pismem sądowym, które w razie nieuzupełnienia braków formalnych podlega zarządzeniem przewodniczącego, to jednak w przypadku braku uzasadnienia, podlega merytorycznemu rozpoznaniu przez sąd.

W rozpatrywanej sprawie skarżąca w ogóle nie uzasadniła wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, co przemawia za odmową zastosowania ochrony z art. 61 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Sąd w tym zakresie nie podejmuje bowiem działań z urzędu.

W świetle wskazanych okoliczności Sąd, na podstawie art. 61 § 3 i 5 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1