Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym w formie ryczałtu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Maja Chodacka po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. N. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 28 grudnia 2009 r. nr [...] w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym w formie ryczałtu postanawia: - odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku -

Uzasadnienie

Skarżący T. N., reprezentowany przez doradcę podatkowego, złożył skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 28 grudnia 2009 r. nr [...] w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym w formie ryczałtu.

Na rozprawie w dniu 22 kwietnia 2010r. Sąd postanowił zakreślić pełnomocnikowi organu miesięczny termin, celem ustosunkowania się na piśmie do twierdzeń i zarzutów powołanych w doręczonym na rozprawie piśmie pełnomocnika skarżącego z dnia 8 kwietnia 2010r. Sąd zobowiązał do doręczenia sporządzonego przez organ pisma pełnomocnikowi skarżącego. W związku z tym rozprawę odroczono z terminem na piśmie.

Pismem złożonym w dniu 26 kwietnia 2010r. pełnomocnik skarżącego złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje.

Stosownie do treści przepisu art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.- dalej: p.p.s.a.) termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia biegnie od dnia ogłoszenia wyroku oddalającego skargę. Sąd odmawia sporządzenia uzasadnienia wyroku, gdy wniosek złożono po upływie terminu określonego w art. 141 § 2 p.p.s.a. lub jeszcze przed ogłoszeniem wyroku.

W niniejszej sprawie w dniu złożenia przez pełnomocnika skarżącego wniosku o uzasadnienie wyrok w sprawie nie został wydany.

W tej sytuacji, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, wobec złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku przed ogłoszeniem wyroku, na podstawie art. 141 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1