Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie określenia stawek podatku od nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Inga Gołowska po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. P. na uchwałę Rady Miasta K. z dnia 4 grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie określenia stawek podatku od nieruchomości postanawia: oddalić wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Uzasadnienie strona 1/3

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynął wniosek D. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. z dnia 4 grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Z podanych we wniosku informacji oraz nadesłanych dokumentów wynika, że

D. P. prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną J. P. oraz synem K. P. (ur. w 1988 r.) Drugi syn G. P. (ur. w 1986 r.) nie pozostaje już z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym.

D. P. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: "D. P. Zakład Usługowy G. S.", która jak podaje, przynosi mu ok. 2 500 zł dochodu miesięcznie. W 2014 r. jego przychód z tego tytułu wyniósł 62 220,23 zł.

Z innych źródeł przychodów wnioskodawca w tym roku uzyskał dochód w wysokości 29 095,10 zł, przy przychodzie na poziomie 30 430,10 zł.

Z wyciągu rachunku bankowego D. P. prowadzonego przez Bank P. S.A. wynika natomiast, że w miesiącu maju 2015 r. poza przelewem zasilającym z konta firmowego w wysokości 2 000 zł dokonał on trzech wpłat własnych na łączną kwotę 3 300 zł (przelew z dnia 11 maja 2015 r. na sumę 2 300 zł, przelew z dnia 12 maja 2015 r. na sumę 400 zł, przelew z dnia 13 maja 2015 r. na sumę 600 zł). Ponadto z dokumentu tego wynika, że strona skarżąca spłaca zobowiązania kredytowe w wysokości 2 367,28 zł miesięcznie.

Z podanych we wniosku informacji wynika, że żona wnioskodawcy jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku.

Syn wnioskodawcy, K. P. zatrudniony jest w A. Polska Sp. z o.o. na stanowisku zastępcy kierownika zespołu, z wynagrodzeniem w wysokości 1 815,94 zł netto miesięcznie. Drugi syn, G. P. z tytułu umowy o prace uzyskuje ok. 1500 zł miesięcznie.

Wedle podanych informacji miesięczne wydatki rodziny obejmują: czynsz - 517,65 zł, opłatę za energię elektryczną - 200,58 zł, opłatę za gaz - ok. 204,41 zł, koszty żywności - 400 zł.

Wnioskodawca dodatkowo podał koszty prowadzenia działalności gospodarczej do których zaliczył: opłatę za telefon stacjonarny - 39,36 zł, koszty leasingu maszyny do mycia samochodów - 871,27 zł, opłatę za telefony komórkowe - 180,87 zł, opłatę za energię elektryczną - 266,76 zł i 321,30 zł, czynsz lokalu - 3823,16 zł.

Małżonkowie są współwłaścicielami (wspólność ustawowa majątkowa małżeńska) odrębnej własności lokalu znajdującego się w K. na Osiedlu T. o pow. 65,74 m2.

Postanowieniem z dnia 20 listopada 2015 r. referendarz sądowy oddalił wniosek skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych.

Pismem datowanym na 7 grudnia 2015 r. skarżący wniósł sprzeciw od ww. postanowienia.

Zdaniem skarżącego osiągany przez niego dochód jest na tyle niski, że należy go ocenić jako niewystarczający do skutecznego skorzystania z prawa do sądu. Skarżący uważa, że należy go traktować jako osobę ubogą. Wskazał, że wszystkie oszczędności przeznacza na bieżące utrzymanie siebie i swojej rodziny.

Skarżący powołał art. 84 Konstytucji RP mówiący, że każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie oraz art. 45 § 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Strona 1/3