Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA Cezary Koziński po rozpoznaniu w dniu 5 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Sp. z o.o. z siedzibą w Ł. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego postanawia: 1. odrzucić skargę, 2. zwrócić skarżącej Spółce z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi kwotę 300 (trzysta) zł tytułem uiszczonego wpisu sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Finanse publiczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/2

W dniu [...] Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością F-S z siedzibą w Ł. zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Ł-B z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Postanowieniem z dnia [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego Ł-B uznał za nieprawidłowe stanowisko podatnika co do zakresu zastosowania art. 19 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Po rozpoznaniu zażalenia na wydane postanowienie Dyrektor Izby Skarbowej w Ł., decyzją z dnia [...], zmienił rozstrzygnięcie Naczelnika Urzędu Skarbowego, uznając jednocześnie za nieprawidłowe stanowisko strony wyrażone we wniosku z dnia [...], co do zakresu obowiązywania art. 19 ust. 1, 4 i 11 ustawy o VAT.

Następną decyzją z dnia [...], po rozpoznaniu odwołania podatnika, Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. utrzymał w mocy swoje wcześniejsze rozstrzygnięcie z dnia [...] co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o VAT.

W dniu [...] pełnomocnik Sp. z o.o. F-S złożył w Izbie Skarbowej w Ł. skargę na decyzję z dnia [...], wskazując, że w związku z błędnym pouczeniem Dyrektora Izby Skarbowej dotyczącym możliwości złożenia odwołania od zaskarżonej decyzji, skarga została złożona w terminie, bowiem błędne pouczenie nie może szkodzić stronie.

Odpowiadając na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. wniósł o odrzucenie skargi, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku o jej oddalenie. Organ podatkowy stwierdził, iż w analogicznych sprawach dotyczących postanowień w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odrzucał skargi z powodu ich niedopuszczalności, ponieważ zostały wniesione bez wyczerpania przez skarżącego środków zaskarżenia. Dopiero Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w uchwale z dnia 8 stycznia 2007 r. o sygn. akt I FPS 1/2006 uznał, że zarówno decyzje - w sprawach interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - wydane na podstawie art. 14b § 5 pkt 1, jak również na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, są decyzjami wydanymi w II instancji, a więc kończącymi postępowanie na drodze administracyjnej i od takich decyzji podatnikowi przysługuje prawo do ich zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej pouczenie zawarte w zaskarżonej decyzji (o możliwości złożenia odwołania) nie spowodowało negatywnych konsekwencji dla podatnika, bowiem po wniesieniu przez niego odwołania od tej decyzji i ponownym rozpatrzeniu jego sprawy, skorzystał on następnie z prawa do zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Do negatywnych konsekwencji doszłoby w sytuacji, gdyby błędne pouczenie o przysługującym środku zaskarżenia spowodowało utratę możliwości zaskarżenia takiej decyzji, np. z powodu upływu terminu do zaskarżenia.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Finanse publiczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej