Wniosek w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług
Sentencja

Dnia 30 marca 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ryszard Maliszewski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 marca 2009 roku wniosku Dyrektora Izby Celnej o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi "A" Sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia "[...]" Nr "[...]" w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług postanawia: zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie

"A" Sp. z o.o. wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia "[...]" roku, "[...]", w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług . Pismem z dnia 25 lutego 2009r. Dyrektor Izby Celnej wniósł o zawieszenie postępowania sądowego na mocy art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej p.p.s.a., do czasu rozpoznania przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 3 lipca 2008r., I SA/Ol 183/08.

W odpowiedzi na złożony wniosek strona skarżąca wyraziła zgodę na zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron.

Mając powyższe na względzie, na podstawie art. 126 w zw. z art. 131 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Strona 1/1