Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie opłaty za przechowywanie towaru
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Zofia Skrzynecka po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2010 r. w Olsztynie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R.S. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia "[...]", Nr "[...]", w przedmiocie opłaty za przechowywanie towaru postanawia zawiesić postępowanie w sprawie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
Inne orzeczenia z hasłem:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie

R.S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia "[...]", którym utrzymano w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego z dnia "[...]" w przedmiocie ustalenia opłaty w wysokości 398 zł za przechowywanie w magazynie depozytowym Urzędu Celnego wprowadzonych na obszar celny Wspólnoty 28 paczek papierosów, które nie zostały przedstawione organowi celnemu.

Zaskarżonemu postanowieniu strona zarzuciła m.in. niewspółmierność kwoty opłaty za przechowanie w odniesieniu do rangi popełnionego wykroczenia. Wskazała, że postępowanie dotyczyło papierosów, które nie zostały wprowadzone na terytorium kraju. Ponadto zakwestionowała pobieranie przez organy celne wysokiej opłaty za przechowywanie towaru mimo zapłaty mandatu karnego i konfiskaty towaru.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Przystępując do rozpoznania sprawy, Sąd stwierdził, że w sprawie o analogicznym stanie faktycznym i prawnym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2010 r., sygn. akt I SA/Ol 146/10, skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne o treści: "Czy art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 ze zm.) i § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne (Dz. U. Nr 87, poz. 832) są zgodne z art. 92 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP".

Stosownie do art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej w skrócie p.p.s.a., Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie zaistniała przesłanka do zawieszenia postępowania z uwagi na to, że rozstrzygnięcie przez Trybunał Konstytucyjny kwestii zgodności przepisów, na podstawie których organy celne wydały zaskarżone postanowienie z normami Konstytucji będzie niewątpliwie miało wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

Z tej przyczyny Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie powołanego art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
Inne orzeczenia z hasłem:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej