Wniosek w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, określenia kwoty podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tadeusz Piskozub po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku stron o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi P. G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia "[...]", nr "[...]" w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, określenia kwoty podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług postanawia zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie

Skargą z dnia 11 maja 2012 r. P. G. zaskarżył decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, określenia kwoty podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług

Dyrektor Izby Celej w piśmie z dnia 28 czerwca 2012 r. (k.42 akt sąd.) oraz pełnomocnik strony skarżącej w piśmie z dnia 27 czerwca 2012 r. (k.58 akt sąd.) zgodnie wnieśli o zawieszenie postępowania sądowego do czasu zakończenia postępowania kasacyjnego ze skarg kasacyjnych wniesionych do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach o sygn. akt: I SA/OI 70/12, I SA/OI 72/12, I SA/OI 74/12, I SA/OI 76/12, I SA/OI 77/12, I SA/OI 78/12, I SA/OI 80/12, I SA/OI 81/12.

Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej cyt. jako p.p.s.a.) sąd może również zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron.

Mając powyższe na względzie, na podstawie art. 126 w zw. z art. 131 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Strona 1/1