Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie stwierdzenia powstania długu celnego, określenia kwoty cła, podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług oraz opłaty paliwowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wojciech Czajkowski po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2017 r. w Olsztynie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia "[...]""[...]" w przedmiocie stwierdzenia powstania długu celnego, określenia kwoty cła, podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług oraz opłaty paliwowej postanawia: zawiesić postępowanie w sprawie.

Uzasadnienie

W dniu 14 lipca 2017r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skarga J. S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia "[...]" w przedmiocie stwierdzenia powstania długu celnego, określenia kwoty cła, podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług oraz opłaty paliwowej.

Postanowieniem z dnia 28 września 2017 r. Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie odmówił skarżącemu prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Przedmiotowe postanowienie zostało wysłane na adres strony. Powyższa korespondencja została zwrócona do nadawcy wraz z zamieszczoną przez doręczyciela na zwrotnym potwierdzeniu odbioru pisma adnotacją: "adresat zmarł".

W związku z powyższym zarządzeniem z dnia 18 października 2017r. Sąd zwrócił się do Urzędu Stanu Cywilnego o przesłanie odpisu skróconego aktu zgonu J. S.. W dniu 7 listopada 2017 r. Urząd Stanu Cywilnego nadesłał odpis skrócony aktu zgonu, z którego wynika, że J. S. zmarł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (jednolity tekst Dz. U z 2017r., poz. 1369 ze zm., dalej jako p.p.s.a.), Sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela.

Jak wynika z aktu zgonu, skarżący zmarł w dniu 18 września 2017 r..

Podnieść należy, że w sprawie nie zachodzi sytuacja przewidziana w art. 124 § 3 p.p.s.a., stanowiącym, iż nie zawiesza się postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego..

W powyższych okolicznościach wystąpiła przesłanka zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego do dnia, o którym mowa art. 128 § 1 pkt 1 p.p.s.a., tj. zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego albo ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 w zw. z art. 131 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1