Wniosek w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Błesiński po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2009r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Dyrektora Izby Celnej o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi Spółki A na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia "[...]" Nr "[...]" w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług postanawia zawiesić postępowanie w sprawie.

Uzasadnienie

Skargą z dnia 21 października 2008r. Spółka A zaskarżyła decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług.

W dniu 4 lutego 2009r. wpłynął do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie wniosek Dyrektora Izby Celnej o zawieszenie postępowania na mocy art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm., cyt. dalej jako p.p.s.a.). W uzasadnieniu wskazano, iż w innej sprawie toczącej się pomiędzy tymi samymi stronami przed tut. sądem, opartej na tożsamym stanie faktycznym zapadł już wyrok oddalający skargę na decyzję organu odwoławczego, od którego strona skarżąca złożyła skargę kasacyjną. Tym samym wynik rozprawy przed NSA będzie miał wpływ także na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy.

W odpowiedzi na złożony wniosek strona skarżąca wyraziła zgodę na zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron na podstawie art. 126 p.p.s.a.

Z przedstawionych względów, na podstawie art. 126 w zw. z art. 131 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Strona 1/1