Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Przemysław Krzykowski po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2017r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia strony skarżącej na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 13 kwietnia 2017r. sygn. akt I SA/Ol 687/16 o odrzuceniu zażalenia A.B. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w "[...]" (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w "[...]") z dnia "[...]" nr "[...]" w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

A.B. wniósł zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 13 kwietnia 2017r. sygn. akt I SA/Ol 687/16 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Olsztynie z dnia 21 lutego 2017r. sygn. akt I SA/Ol 687/16 o odrzuceniu skargi.

Jak wynika z jego treści zażalenie zawiera argumentację tożsamą z poprzednimi pismami skarżącego, odnoszącą się wyłącznie do ustanowienia prawa pomocy. W związku z powyższym Przewodniczący Wydziału I tut. Sądu wydał zarządzenie o wezwaniu skarżącego do usunięcia braków formalnych zażalenia poprzez: określenie czy skarżący wnosi o zmianę czy o uchylenie zaskarżonego postanowienia, wraz ze zwięzłym uzasadnieniem zażalenia, jak też przez złożenie jednego odpisu zażalenia. Wezwano także do uiszczenia wpisu od zażalenia w kwocie 100 zł, stosownie do § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 221, poz. 2193 ze zm.).

Przedmiotowe wezwania do usunięcia braków formalnych zażalenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia pod rygorem odrzucenia zażalenia, odebrał bezpośrednio skarżący w dniu 8 maja 2017r. (k. 118 akt sądowych). Następnie skarżący nadesłał w zakreślonym terminie niepodpisane: odpowiedź z dnia 15 maja 2017r. na wezwanie do usunięcia braków formalnych zażalenia (k. 119), jak też egzemplarz zażalenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U z 2016r., poz. 718 ze zm., dalej jako p.p.s.a.) Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Natomiast art. 220 § 3 p.p.s.a. stanowi, że zażalenie, od którego pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

Odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I tut. Sądu o wezwaniu do uiszczenia wpisu od zażalenia wraz z wezwaniem do jego wykonania w terminie 7 dni od daty jego doręczenia pod rygorem odrzucenia skargi, został doręczony bezpośrednio adresatowi w dniu 8 maja 2017r. (karta nr 118 akt sądowych). Wyznaczony termin do dokonania czynności upłynął zatem w dniu 15 maja 2017r. (poniedziałek), który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Mimo wezwania należny wpis od zażalenia nie został uiszczony w wyznaczonym terminie. Już tylko z tego powodu zażalenie należało odrzucić w oparciu art. 220 § 3 p.p.s.a..

Z kolei na podstawie art. 197 § 2 p.p.s.a. do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej, z wyłączeniem art. 185 § 2, który nie ma jednak zastosowania w niniejszej sprawie. Z treści art. 178 p.p.s.a. wynika natomiast, że wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Wobec treści art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Należy wyjaśnić, że pismo skarżącego z dnia 15 maja 2017r., nadesłane w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia braków formalnych zażalenia, nie zostało podpisane, podobnie jak egzemplarz zażalenia. Podpis pod pismem w postępowaniu potwierdza, że pismo to pochodzi od osoby podpisującej je i sankcjonuje jej wolę dokonania czynności w postępowaniu. Nie budzi zatem wątpliwości, że gdy pismo sporządza osoba fizyczna we własnym imieniu bądź działając jako pełnomocnik czy przedstawiciel ustawowy, to ona musi je podpisać. Podpis musi być własnoręczny z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 46 § 4 p.p.s.a. (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2013r. sygn. akt II FSK 2953/13, dostępne w Internecie pod adresem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Na tym tle Sąd stwierdza, że również wezwanie do usunięcia braków formalnych zażalenia nie zostało wykonane wobec nadesłania na wezwanie niepodpisanych pism procesowych. Przy czym tut. Sąd nie wzywał do podpisania odpisu zażalenia, gdyż byłoby to niecelowe wobec zaistnienia podstawy do odrzucenia zażalenia z innej przyczyny - wykazanego wyżej nieuiszczenia wpisu sądowego.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 220 § 3, jak też art. 197 § 2 w związku z art. 178 i art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1