Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Przemysław Krzykowski po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2017r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia strony skarżącej na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 21 lutego 2017r. sygn. akt I SA/Ol 687/16 o odrzuceniu skargi A.B. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej) z dnia "[...]" nr "[...]" w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

A.B. wniósł zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 21 lutego 2017r. sygn. akt I SA/Ol 687/16 o odrzuceniu skargi. Skarżący zarzucił postanowieniu "błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia dotyczący faktycznej sytuacji materialnej wnioskodawcy". W uzasadnieniu zażalenia podał argumentację przedstawioną już wcześniej w sprzeciwie z dnia 24 października 2016r. (karty nr 66 i 67 akt sądowych) od postanowienia referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie z dnia 11 października 2016r. sygn. akt I SA/Ol 687/16 o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego.

W związku z powyższym Przewodniczący Wydziału I tut. Sądu wydał zarządzenie o wezwaniu skarżącego do usunięcia braków formalnych zażalenia poprzez: określenie czy skarżący wnosi o zmianę czy o uchylenie zaskarżonego postanowienia wraz ze zwięzłym uzasadnieniem zażalenia, jak też przez złożenie jednego odpisu zażalenia.

Wezwanie z dnia 9 marca 2017r. do usunięcia braków formalnych zażalenia w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia pod rygorem odrzucenia zażalenia, odebrał bezpośrednio skarżący w dniu 13 marca 2017r. (k. 99 akt sądowych).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na podstawie art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U z 2016r., poz. 718 ze zm., dalej jako "p.p.s.a.") do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej, z wyłączeniem art. 185 § 2, który nie ma jednak zastosowania w niniejszej sprawie. Z treści art. 178 p.p.s.a. wynika natomiast, że wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Jak wynika z akt sprawy skarżący nie zareagował na ww. wezwanie do usunięcia braków formalnych zażalenia. Wobec doręczenia wezwania w dniu 13 marca 2017r. termin na jego wykonanie upłynął bezskutecznie w dniu 20 marca 2017r..

Z tego powodu zażalenie należało odrzucić na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a..

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1