Skarga E. Ś., S. Ś. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2011 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Gerard Czech po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu S. Ś. na postanowienie referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu z dnia 14 maja 2018 r. o odmowie przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi E. Ś., S. Ś. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 29 lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2011 r. postanawia: odrzucić sprzeciw.

Inne orzeczenia o symbolu:
6115 Podatki od nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie sprzeciwu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

S. Ś. (dalej określany jako: "skarżący", "strona") wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 29 lutego 2016 r., w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2011 r. W odpowiedzi na wezwanie Sądu do uiszczenia wpisu od skargi podatnik zawarł wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w całości.

Postanowieniem z dnia 18 października 2017 r. referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu odmówił stronie przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Wniesiony na powyższe postanowienie sprzeciw nie został uwzględniony przez Sąd, co w konsekwencji spowodowało, że prawomocnym postanowieniem z dnia 7 grudnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu utrzymał mocy powołane wyżej postanowienie referendarza sądowego.

Następnie, w dniu 26 kwietnia 2018 r. skarżący ponownie sporządził wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, tym razem ograniczając wniosek do żądania zwolnienia od uiszczenia opłaty kancelaryjnej za sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Postanowieniem z dnia 14 maja 2018 r. referendarz sądowy ponownie odmówił stronie przyznania prawa pomocy. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia referendarz wskazał, że skarżący składając kolejny wniosek nie wykazał, by zmieniły się okoliczności, leżące u podstaw poprzedniego rozstrzygnięcia w przedmiocie prawa pomocy.

Przesyłka pocztowa o numerze [...] zawierająca odpis tego postanowienia, nadana w Urzędzie Pocztowym Opole 1 w dniu 16 maja 2018 r., jak wynika z załączonego do akt zwrotnego potwierdzenia odbioru doręczenia tego postanowienia oraz z potwierdzającego to dodatkowo dokumentu wydrukowanego ze strony Poczty Polskiej S.A. Tracking (emonitoring.poczta-polska.pl), została po raz pierwszy awizowana w dniu 23 maja 2018 r. przez pracownika Urzędu Pocztowego [...]. Z adnotacji doręczyciela na tym dowodzie doręczenia wynika, że przesyłki nie doręczono adresatowi z powodu jego nieobecności (a doręczenie nie nastąpiło też do rąk innych uprawnionych osób) i zawiadomiono adresata o jej pozostawieniu w urzędzie pocztowym [...], a zawiadomienie o tym umieszczone zostało w oddawczej skrzynce pocztowej adresata. Po powtórnym jej awizowaniu w dniu 1 czerwca 2018 r., przesyłka ta została w dniu 8 czerwca 2018 r. wydana w urzędzie pocztowym uprawnionej do odbioru przesyłki skarżącej E. Ś., co potwierdziła swym podpisem.

Następnie w dniu 14 czerwca 2018 r. (data nadania w urzędzie pocztowym, co wynika z odcisku datownika na kopercie zawierającą przesyłkę do WSA w Opolu) skarżący wniósł sprzeciw na postanowienie referendarza z dnia 14 maja 2018 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 259 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) - dalej: [P.p.s.a.], od zarządzeń i postanowień, o których mowa w art. 258 § 2 pkt 6-8 (w tym od postanowień referendarza sądowego co do przyznania lub odmowy przyznania prawa pomocy), strona może wnieść sprzeciw w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia zarządzenia lub postanowienia. Stosownie zaś do treści § 2 art. 259 P.p.s.a., sprzeciw wniesiony po terminie, Sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6115 Podatki od nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie sprzeciwu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze