Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2004 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Przewodniczący sędzia WSA Alicja Polańska po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "P" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2004 r. p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie sądowe.

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie rozpatrywał w dniu 14 lutego 2007 r. skargę "P" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. na ostateczną decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2004 r. Wydanym w tym dniu - na podstawie przepisu art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - postanowieniem, Sąd zawiesił, na zgodny wniosek stron, postępowanie sądowe do czasu wydania przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzeczenia w sprawie pytania prejudycjalnego, z którym wystąpił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (postanowienie z dnia 15 lutego 2006 r. o sygn. akt I SA/Łd 1089/05), a dotyczącym możliwości nakładania na podatników obowiązku zapłaty dodatkowego zobowiązania podatkowego na podstawie przepisów art. 109 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, gdyż w sprawie występowało analogiczne zagadnienie, jak będące przedmiotem pytania prejudycjalnego do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 129 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w razie zawieszenia postępowania na zgodny wniosek stron - sąd postanowi podjąć postępowanie na wniosek którejkolwiek z nich, nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od zawieszenia postępowania.

Stosownie zaś do przepisu art. 130 § 1 wskazanej wyżej ustawy, sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron, jak również z przyczyn wskazanych w art. 125 § 1 pkt 3, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu ( ... ).

Wobec upływu wskazanego okresu trzech lat od daty wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania sądowego i niezgłoszenia przez strony wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania, na podstawie przepisu art. 130 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało postępowanie sądowe w sprawie umorzyć.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej