Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Kazimierz Maczewski (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Marzena Kowalewska,, Sędzia WSA Alicja Polańska, Protokolant Gabriela Porzezińska, po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2009 r. na rozprawie sprawy ze skargi W. B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego p o s t a n a w i a: zawiesić postępowanie sądowe

Inne orzeczenia o symbolu:
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie

W. B. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na ostateczną decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...], uchylającą decyzję Naczelnika Urzędu Celnego nr [...] z dnia [...] w części dotyczącej pkt. I i III i w tym zakresie orzekającą co do istoty sprawy poprzez określenie W. B. należnego zobowiązania w podatku akcyzowym, z tytułu wewnątrz-wspólnotowego nabycia samochodu osobowego, w kwocie [...] zł oraz stwierdzającą nadpłatę w podatku akcyzowym w kwocie [...] zł wraz z należnym oprocentowaniem liczonym od dnia 15 marca 2005 r. do dnia jej zwrotu oraz utrzymującą w mocy ww. decyzję organu pierwszej instancji w części dotyczącej pkt. II, tj. w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty w kwocie [...] zł.

Na rozprawie w dniu 7 maja 2009 r. strony zgodnie wniosły o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia przez Naczelny Sad Administracyjny skargi kasacyjnej w podobnej sprawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 21 stycznia 2009 r., sygn. akt I SA/Sz 563/08.

W związku z powyższym, Sąd - na podstawie art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) - postanowił zawiesić postępowanie sądowe w sprawie.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej