Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego i stwierdzenia nadpłaty w tym podatku
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Kazimierz Maczewski (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka,, Sędzia WSA Marzena Kowalewska, Protokolant Joanna Zienkowicz, po rozpoznaniu w Wydziale I w dniu 22 kwietnia 2009 r. na rozprawie sprawy ze skargi A.G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego i stwierdzenia nadpłaty w tym podatku postanawia: zawiesić postępowanie

Inne orzeczenia o symbolu:
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie

A. G. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na ostateczną decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...], uchylającą decyzję Naczelnika Urzędu Celnego nr [...] z dnia [...] w części dotyczącej pkt. I i III i w tym zakresie orzekającą co do istoty sprawy poprzez określenie A. G. należnego zobowiązania w podatku akcyzowym, z tytułu wewnątrz-wspólnotowego nabycia samochodu osobowego, w kwocie [...] zł oraz stwierdzającą nadpłatę w podatku akcyzowym w kwocie [...] zł wraz z należnym oprocentowaniem liczonym do dnia jej zwrotu oraz utrzymującą w mocy ww. decyzję organu pierwszej instancji w części dotyczącej pkt. II, tj. w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty w kwocie [...] zł.

Na rozprawie w dniu 22 kwietnia 2009 r. strony zgodnie wniosły o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia skargi kasacyjnej w podobnej sprawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 21 stycznia 2009 r. sygn. akt I SA/Sz 563/08.

W związku z powyższym, Sąd - na podstawie art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) - postanowił zawiesić postępowanie sądowe w sprawie.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej